Andliga och existentiella frågor i människors liv aktualiseras ofta speciellt vid kriser och utmaningar människor ställs inför. Social- och hälsovårdspersonal möter människor i livs- eller utvecklingskriser, vid sjukdom eller vid oväntade, traumatiska kriser. Där klienter har behov att bli bemötta angående andliga och existentiella frågor behöver också de professionella ha en beredskap att bemöta klienter angående detta.

Inom vård- och omsorgsyrkena bör personalen ha en helhetssyn på människan och beakta de sociala, psykiska, psykosociala och andliga-existentiella dimensionerna hos människor i olika livsskeden. I utbildningen inom det sociala området på yrkeshögskolenivå är andliga frågor en central del av diakoni- och ungdomsarbetsledarnas studier. Inom sjukvården ses andliga frågor ända sedan Nightingales tid som en viktig del av sjukskötarens arbete.

För att de studerande skall kunna möta patienternas andliga behov är det viktigt att utbildningen ger dem verktyg för detta. Socionomutbildningen som har sin grund i samhällsvetenskaper har traditionellt inte berört andliga frågor i utbildningen. I arbetslivet kommer socionomerna ändå i kontakt med klienter som kan ha behov av stöd i olika livsfrågor.

För att utbilda skickliga sjukskötare och socionomer bör undervisningsmetoderna vara mångsidiga och studerandecentrerade. (Bennett & Thompson, 2015). Vid YH Novia i Åbo lyfter projektet Andlighet, spiritualitet och livsfrågor fram andliga och existentiella frågor både i arbetssamfund och i utbildningen.

Projektbaserat mångprofessionellt lärande

Vid YH Novia, Åbo utbildas socionomer (i examen kan ingå studier som ger behörighet för barnträdgårdslärartjänster, diakoni eller ungdomsarbete inom den evangelisk lutherska kyrkan), sjukskötare samt hälsovårdare. I undervisningen används projektmetodik och forsknings- och utvecklingsverksamheten är integrerad i den.

Utvecklingen inom social- och hälsovårdssektorn innebär att framtidens yrkesverksamma bör kunna samarbeta inom mångprofessionella team. Kompetens i mångprofessionellt arbete förutsätter mångprofessionellt lärande.

För att garantera att studerande får en stark yrkesidentitet samt en god kunskapsgrund inom det egna området sker inlärningen i början av studierna inom kurser och projekt inom det egna området (uniprofessional education).

Undervisning som utgör en gemensam grund för att senare kunna arbeta interprofessionellt kan ske i multiprofessionella grupper där studerandena lär sig sida vid sida. Interprofessionell utbildning som betyder att ”två eller flera professioner lär sig med, om och av varandra för att förbättra samarbetet och omsorgens kvalitet” ger de studerande möjlighet att redan under studietiden öva sina färdigheter att arbeta interprofessionellt.

Projekt Andlighet, spiritualitet och livsfrågor

Vård- och socionomstuderandena fick i uppdrag att under en praktikperiod reflektera över andlighet, livsfrågor och värderingar. Studerandena beskrev hur styrdokument samt litteratur inom det egna området beskriver hur klienter skall bemötas angående andliga frågor och livsfrågor. De studerande fick också i uppgift att observera i vilken mån och andliga och existentiella frågor tog sig uttryck på deras praktikplats samt hur de upplevde att dessa frågor bemöttes i relation till styrdokumenten.

Verksamhetsmiljöerna för de olika studerandegrupperna var mycket olika; socionomstuderandenas klienter var barn som är i början av sitt liv medan vårdstuderandenas klienter var äldre som var i livets slutskede. Olikheter i verksamhetsmiljöerna syntes i hur andlighet och livsfrågor tog sig uttryck i det dagliga arbetet på de olika enheterna och i hur de olika studerandegrupperna skrev om dessa frågor. Traditionen och litteraturen gällande andliga och existentiella frågor förefaller vara rätt olik inom branscherna.

Vårdstuderande lyfte i sina rapporter fram att patienternas eller klienternas andliga behov är lika viktiga som de fysiska, psykiska och sociala behoven inom äldreomsorgen. De betonade också att andlighet inte endast handlar om religion, utan också om kärlek, hopp och välmående. I socionomstuderandenas rapporter kommer det igen fram att andliga och existentiella frågor inte är lika tydliga och lätta att identifiera inom dagvårdssektorn som inom äldreomsorgen. Inom dagvården verkar fokus ligga mera på praktiska frågor såsom om barnet får delta i program med religiös anknytning.

Studerande skriver examensarbeten inom mångprofessionella grupper som de väljer enligt intresseområde. I projektet Andlighet, spiritualitet och livsfrågor har studerande bearbetat och utvecklat metoder i bemötandet av andliga och existentiella frågor inom social- och hälsovården. Studerande har arbetat interprofessionellt och haft fokus på andliga och existentiella frågor.

Projektets resultat har varit nya metoder för bemötande samt kompetensutveckling hos studerande. Projektet har kommit fram till att för att kunna hjälpa och stöda klienter/patienter måste den professionella vara medveten om sin syn på och sitt förhållningssätt till andlighet.

Kontakt med arbetslivet

Erfarenheterna av projektet har visatt att tematiken är aktuell inom social- och hälsovård. Arbetslivet har visat stort intresse för projektet och dess resultat. För församlingsanställda är det viktigt att veta att det finns behov av samtal om hur frågor kring andlighet kan bemötas också inom social- och hälsovården. Projekt kring detta, bland annat mentorskapsverksamhet i barndagvården, finns redan. En aktuell fråga är hur flera samarbetsarenor kunde utvecklas.

Bennett & Thompson, M.L. 2015. Teaching spirituality to student nurses. Journal of Nursing Education and Practice Vol. 5, No. 2: 26-33.
CAIPE. (2002). Interprofessional education.
Tillgänglig: http://caipe.org.uk/resources/defining-ipe/.
[Hämtat 23.2.2015].

Pia Liljeroth
Överlärare, PD, barnmorska

Henrica Lindholm
Lektor, Candidata Sanitatis/diakoni, Socionom YH, diakon
Yrkeshögskolan Novia, Åbo, avdelningen för vård och det sociala området