Diakoniatyössä voi tulla vastaan mitä vaan. Monet diakoniatyöntekijät kokevat työssään väkivaltaa ja sen uhkaa.

Diakoniatyö on työtä, jossa ei aina tiedä mitä vastaan tulee. Diakoniatoimistojen työturvallisuuteen on suhteellisen helppo kiinnittää huomiota ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi. Kentällä, eli esimerkiksi asiakkaan kodissa tehtävässä työssä, asia onkin jo monimutkaisempi. Tilanne asiakkaan kodissa saattaa muuttua nopeasti ja työntekijän turvallisuus vaarantua.

Kyselyyn vastanneista alle puolet (46,4 %) oli kokenut ja yli puolet (53,6 %) ei ollut kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa toimistossa tekemässään työssä viimeisen viiden vuoden aikana. Kentällä tekemässään työssä kolmannes (29 %) vastaajista oli kokenut ja kaksi kolmannesta (71 %) ei ollut kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivalta tai sen uhka oli ollut enimmäkseen (83,3 % vastaajista) henkistä eli esimerkiksi herjaamista, kiivassanaista puhetta tai sanallista uhkailua. Vastaajista alle viidennes (16,7 %) oli kokenut fyysistä väkivaltaa eli esimerkiksi lähentelyä tai kiinnitarttumista.

Monivalintakysymykseen, jossa kysyttiin, onko vastaajien työpaikalla turvallisuusohjeistus toimistossa tehtävään työhön ja/tai kentällä tehtävään työhön, suurin osa vastaajista ilmoitti, että heillä on ohjeistus joko toimistossa tai kentällä tehtävään työhön tai molempiin. Vastaajista viidennes ilmoitti, ettei työpaikalla ole turvallisuusohjeistusta. 12 prosenttia vastaajista ei tiennyt, onko sellaista. Työhuoneen turvallisuuteen, eli huonekalujen järjestelyn, hälytyspainikkeeseen tai muuhun vastaavaan oli kiinnitetty huomiota lähes kaikkien vastaajien työpaikalla. Vain viisi vastaajaa ilmoitti, ettei työhuoneessa ole huomioitu turvallisuusasioita.

Tutkimustuloksista ilmenee siis, että diakoniatyöntekijät kokevat työssään väkivaltaa ja sen uhkaa. Tämä tulos on yhtenevä Diakoniabarometrin 2013 kanssa. Väkivalta tai sen uhka aiheuttaa työntekijälle esimerkiksi pelkoa, turvattomuuden tunnetta ja/tai fyysisiä oireita. Vastauksissa tulivat esille myös epäonnistumisen tunne ja pohdinta, onko oikealla alalla ja haluaako tehdä diakoniatyötä. Tutkimustuloksista käy ilmi myös se, että monissa seurakunnissa on puutteita työntekijöiden työhön perehdytyksessä.

Diakoniatyö voi olla monella tavalla kuormittavaa. Asiakkaiden ongelmat ovat usein hankalia ja monimutkaisia. Myös kiire kuormittaa. Diakoniatyöntekijät venyvät usein muuallekin kuin varsinaiseen diakoniatyöhön. Tämän vuoksi olisikin erityisen tärkeää, että työturvallisuuteen liittyvät asiat olisivat kunnossa jo ennen kuin jotakin ikävää tapahtuu.

Riikka Rantakallio
Opinnäytetyö:
Tutkimus, ovatko Tampereen hiippakunnan paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijät kokeneet työssään väkivaltaa ja/tai sen uhkaa. Tampereen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, ylempi AMK