Tällä palstalla lakimies Tuula Sillanpää vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Esimies antaa työntekijöille ohjeita ja huolehtii siitä, että työt sujuvat asianmukaisesti. Esimies varmistaa omalta kohdaltaan myös sen, että työnantajan velvollisuudet tulevat hoidetuiksi. Entä jos näin ei tapahdukaan?

Toisinaan esimies istuu huonosti tehtäväänsä ja saa alaiset tuskailemaan työpaikan ongelmien keskellä. Esimies saattaa jakaa töitä epätasaisesti. Työsopimuslaissa edellytetään yleisellä tasolla tasapuolista kohtelua. Säännöstä rikkonut työnantaja voi joutua korvaamaan työntekijälle näin aiheutuneen rahallisen vahingon, kuten saamatta jääneen palkan.

Tasa-arvolain perusteella naisia ja miehiä on kohdeltava samalla tavalla eikä kumpaakaan saa syrjiä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä muiden kriteerien, muun muassa iän, terveydentilan ja vammaisuuden perusteella. Näitä säännöksiä rikkova työnantaja on velvollinen maksamaan hyvitystä syrjityksi joutuneelle työntekijälle.

Esimies voi laiminlyödä työpaikan ristiriitoihin puuttumisen. Kirkkolain mukaan työnantajan on pyrittävä edistämään hyvää ja luottamuksellista ilmapiiriä työyhteisössä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta ja suojeltava työntekijöitä tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Tämä tarkoittaa työturvallisuuslain kannalta myös sitä, että työnantajan pitää puuttua häirintään tai epäasialliseen kohteluun, joka saattaa aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaraa tai haittaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että työnantajan edustaja, esimies, saa tiedon huonosta kohtelusta. Vasta sen jälkeen hänellä on mahdollisuus ja velvollisuus puuttua epäkohtaan.

Joskus esimies voi hyväksyä liian nopeasti ja yksipuolisesti työntekijöiden esityksiä. Jos esitys on tehty puhtaasti yksittäisen työntekijän intressistä käsin, lopputulos on, että esimies tulee suosineeksi tiettyä työntekijää muiden kustannuksella. Siitä puolestaan seuraa tyytymättömyyttä ja huonoa henkeä työpaikalla. Esimiehen on harkittava päätöksiään.

On tärkeää, että työpaikan ongelmat otetaan mahdollisimman pian keskusteluun ja pyritään ratkaisemaan osapuolten kesken. Kirkon Työmarkkinalaitos ja työntekijäjärjestöt ovat sopineet työpaikkojen avuksi suosituksen hyvän kohtelun edistämisestä työpaikalla ja käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Jos esimies kiusaa työntekijöitä tai muuten menettelee epäasiallisesti, kiusatun tulee kertoa heti asiasta ylemmälle esimiehelle, viime kädessä työterveyshuollolle tai työsuojelupiiriin.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen

riitta.hiedanpaa@dtl.fi
tai arja.lusa@knt.fi