Kuopios kyrkliga samfällighet tvingades ersätta ogrundade visstids anställningar

531
12723

Förvaltningsrätten i Östra-Finland dömde 18.6.2015 den kyrkliga samfälligheten att betala ut ersättningar för ogrundade visstids tjänster. Storlekarna på ersättningarna är åtta månaders lön. Församlingen hade ingen orsak att åt ungdomssekreteraren upprepade gånger under perioden 1.1.2009-31.8.2013 ge tidsbundet tjänsteförhållande.

I församlingen diskuterades under den tiden behovet av tjänsten som ungdomssekreterare. Under den tiden hade personen som skötte ungdomssekreterartjänsten fått sju olika tidsbundna arbetsavtal.

Förnyandet av församlingsstrukturerna och balanserander av församlingarnas ekonomi leder till att man på arbetsplatserna funderar över antalet anställda och behovet av befattningar.

För att balansera ekonomin hade man i Kuopio utrett behovet av ungdomssekreteraren och behovet av hela det gemensamma ungdomsarbetet i Kuopio kyrkliga samfällighet ända sedan år 2005. Åren 2010 och 2011 hade man också gjort en strukturutredning. Detta utredningserbete ledde till att det gemensamma kyrkorådet föreslog för det gemensamma kyrkofullmäktige att ungdomssekreterartjänsten skulle dras in. Det gemensamma kyrkofullmäktige fattade dock den 2.10.2012 beslutet att inte dra in tjänsten.

Enligt kyrkolagen har arbetsgivaren rätt att anställa en person tidsbundet, ifall arrangemangen för tjänsten eller andra motsvarande faktorer kräver detta.
Förvaltningsrätten betonar i sitt beslut att tidsbundenhet kommer först i andra hand då behovet av arbetskraft är konstant. Eftersom huvudregeln är ordinarie, kan tidsbundna avtal användas endast tillfälligt.

I fallet med Kuopio är det väsentliga att det inte finns någon grund för ett tidsbundet avtal, då församlingens beslut dröjer. Då samfälligheten fattat beslut om tidsbundenheten har den inte framlagt någon orsak till fördröjningen med beslutet. Det att arbetet fortsatte och att fullmäktige fattade beslut om att inte dra in tjänsten bevisar att behovet av arbetskraft hela tiden varit konstant. Eftersom beslutsfattandet dröjde och behovet av arbetskraft hela tiden var konstant bedömde förvaltningsrätten att samfälligheten inte uppfyllde kyrkolagens 6 kapitel 9§ angående ungdomssekreterarens visstidsanställning under perioden 1.9.–31.8.2013.

Förvaltningsdomstolens beslut i Östra-Finland är det första sedan den nya lagen om tjänster trädde i kraft 1.6.2013. Förbundet för kyrkans ungdomsarbetsledare hade gjort en klagan till förvaltningsrätten i Östra-Finland. För den juridiska rådgivningen svarade JD Tuula Sillanpää.