Nuorisosihteerille 8 kuukauden korvaus

0
2529

Kuopion seurakuntayhtymä määrättiin korvaamaan perusteettomat määräaikaisuudet.

Itä-Suomen hallinto-oikeus määräsi 18.6.2015 Kuopion seurakuntayhtymän maksamaan korvauksia perusteettomista virkasuhteen määräaikaisuuksista. Korvauksen suuruus on kahdeksan kuukauden palkka. Seurakunnalla ei ollut perusteita nimittää nuorisosihteeri toistuvasti peräkkäin määräaikaisiin virkasuhteisiin 1.1.2009–31.8.2013.

Kuopion seurakuntayhtymässä käytiin tuona aikana keskustelua nuorisosihteerin viran tarpeellisuudesta. Tänä aikana nuorisosihteerin tehtäviä hoitaneelle viranhaltijalle oli tehty seitsemän eri määräaikaista virkasuhdetta.

Seurakuntarakenteiden uudistaminen ja seurakuntien talouden tasapainottaminen tuovat työpaikoille pohdintaa työntekijämäärän sekä virkojen määrän tarpeellisuudesta.

Kuopiossa talouden tasapainottamisen yhteydessä selvitettiin nuorisosihteerin ja koko yhteisen nuorisotyön asemaa ja tarpeellisuutta. Kuopion seura-

kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi oli tehty toimenpiteitä vuodesta 2005 lähtien. Vuosina 2010 ja 2011 oli tehty myös rakenneselvitys. Tämä selvitystyö johti siihen, että yhteinen kirkkoneuvosto esitti yhteiselle valtuustolle nuorisosihteerin viran lakkauttamista. Yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin päätti 2.10.2012, ettei nuorisosihteerin virkaa lakkauteta.

Työnantajalla on kirkkolain mukaan oikeus palkata henkilö määräaikaiseen suhteeseen, jos avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu tähän rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka tätä vaatii.

Hallinto-oikeus korostaa päätöksessään, että määräaikaisen virkasuhteen käyttäminen on vasta toissijainen vaihtoehto työvoiman tarpeen ollessa pysyvää. Koska vakituinen täyttäminen on pääsääntö, ei määräaikaisten virkasuhteiden käyttäminen ole mahdollista kuin ainoastaan väliaikaisesti.

Kuopion tapauksessa merkille pantavaa on se, että määräaikaisen virkasuhteen käyttäminen ei ole perusteltua, kun seurakunnan päätöksenteko pitkittyy. Määräaikaisuuksia päättäessä seurakuntayhtymä ei ole esittänyt mitään erityistä syytä päätöksenteon pitkittymiselle. Töiden jatkuminen ja yhteisen kirkkoneuvoston päätös olla lakkauttamatta virkaa osoitti, että työvoiman tarve on ollut pysyvää. Päätöksenteon perusteeton pitkittyminen ja työvoiman tarpeen pysyvyyden perusteella hallinto-oikeus arvioi, että seurakuntayhtymällä ei ollut kirkkolain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettua perustetta nuorisosihteerin viran määräaikaisuuksille 1.9.–31.8.2013.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden tuomio on ensimmäinen seurakuntatyönantajalle uuden virkalainsäädännön astuttua voimaan 1.6.2013. Hallintokanne oli Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenen valitus, jonka lainopillisessa palvelusta vastasi VT Tuula Sillanpää.