Irtisanomisperusteet

537
13609

Tällä palstalla lakimies Tuula Sillanpää vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

Kirkkolain mukaan työnantaja saa irtisanoa viranhaltijan taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, jos tämän tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi esimerkiksi taloudellisista syistä tai tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi. Ennen irtisanomista on selvitettävä mahdollisuus sijoittaa henkilö toisiin tehtäviin.

Työnantajalla on irtisanomisoikeus myös silloin, kun viranhaltija on laiminlyönyt tai rikkonut velvoitteitaan vakavasti. Irtisanominen voidaan toteuttaa vain, jos työnantaja on jo aikaisemmin varoittanut viranhaltijaa samasta moitittavasta menettelystä, mutta viranhaltija ei ole ottanut varoituksesta opikseen, vaan on toistanut virheellisen tekonsa.

Lisäksi viranhaltija voidaan irtisanoa, jos hän ei enää pysty selviytymään tehtävistään. Työnantajan on aina ennen henkilökohtaisesta syystä johtuvaa irtisanomista kuultava viranhaltijaa irtisanomisen perusteena olevista seikoista. Myös näissä irtisanomistilanteissa työnantajalla on velvollisuus selvittää, voitaisiinko viranhaltija sijoittaa muihin tehtäviin.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet ovat selkeästi yleisempiä kuin viranhaltijan henkilöstä johtuvat syyt.

Joskus voidaan osoittaa, että työnantaja on valikoinut taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottavaksi sellaisen viranhaltijan, josta työnantaja ei syystä tai toisesta pidä. Irtisanomisen todellinen syy on silloin henkilökohtainen, vaikka viranhaltija on hoitanut velvoitteensa asianmukaisesti.

Toisinaan irtisanomisen taustalla voi olla jokin syrjivä kriteeri, kuten viranhaltijan sukupuoli, ikä tai terveydentila. Epäselvät irtisanomistilanteet on syytä selvittää liiton avulla ja varmistaa, että työnantaja on menetellyt oikein.

Irtisanomispäätökset tehdään yleensä kirkkoneuvostossa tai seurakuntaneuvostossa. Päätökseen tyytymätön viranhaltija voi hakea siihen muutosta. Neuvoston päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän määräajassa, ja asia käsitellään uudelleen neuvostossa. Jos päätös on edelleen kielteinen, viranhaltija voi valittaa siitä 30 päivän määräajassa hallinto-oikeuteen.

Jos irtisanominen kumotaan oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta, virkasuhde palautuu ja viranhaltijalla on oikeus palata takaisin virkaansa. Lisäksi viranhaltijalla on oikeus saada työnantajalta se ansio, jota vaille hän on jäänyt perusteettoman irtisanomisen johdosta.

Jos samankaltaista työtä tulee tarjolle yhdeksän kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä, työnantajan on otettava takaisin taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu viranhaltija.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen arja.lusa@knt.fi tai riitta.hiedanpaa@dtl.fi