Uppmuntran med engångsarvode

415
12133

I den här spalten svarar advokat Maarit Laurikainen på läsarnas frågor.

Har du stått framför en ovanlig arbetssituation, som du klarat av strålande? Eller har arbetslaget som helhet uträttata något fint, stort eller litet? Ett tack värmer alltid och en bra förman ger alltid erkänsla för ett bra utfört arbete. Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal erbjuder också ett konkret verktyg, engångsarvode.

Enligt kollektivavtalets 40§ kan man till en tjänsteinnehavare eller en anställd med månadslön betala ett engångsarvide, ifall arbetsgivaren anser det motiverat. I tillämpningsdirektiven för avtalspunkten precisseras att engångsarvode är avsett som ett snabbt sätt att belöna och det kan betalas till enskilda och till grupper, då när arbetsgivaren anser att belöning ar ändamålsenlig. Arbetsgivaren bestämmer om engångsarvodets storlek och grunderna för att betala det. Ifall man på arbetsplatsen använder sig av engångsarvoden är det dock skäl att gå igenom grunderna för utbetalningen tillsammans med arbetstagarnas representanter.

Möjligheten till engångsarvode verkar tills vidare vara ett rätt okänt fenomen för de flesta församlingsanställda. Ifall engångsarvode används, skall alla i arbetslaget känna till grunderna för betalningen. Är man berättigad till arvode t.ex. om man får bra respons från klienterna eller för ett initiativ som leder till förbättrade arbetsvillkor? Information om engångsarvode skulle vara bra också ur den synvinkeln att man då skulle uppnå ett av målsättningarna med engångsarvodet, nämligen att uppmuntra till bättre resultat av arbetet. Det behövs också information om vem det är som fattar beslut ombeviljande av engångsarvode. Är det den närmaste förmannen som fattar det slutgiltiga beslutet eller fungerar hen bara som initiativtagare? Beslutsfattandet hör till arbetsgivaren, men det är väsentligt att det råder klarhet kring praxis så att det inte uppstår misstanke om favorisering.

Engångsarvode är, som namnet säger, en engångsföreteelse, och ingår inte i den ordinarie lönen. Arvodet behöver inte ens betalas ut i euro på kontot, utan kan betalas t.ex. som en upplevelse. Arbetsgivaren kan t.ex. bjuda personalen på bio, som tack för något man uppnått. Eller varför inte presentkort till en restaurang? Avsikten är att tacka, uppmuntra, ge erkänsla och motivera. Det är en gest – i euro eller i annan form – som berättar om uppskattning som har stor betydelse.

Sänd aktuelle frågor till advokaten:
riitta.hiedanpaa@dtl.fi
eller arja.lusa@knt.fi