Kolmesta yhdeksi

545
13890

Kirkon nuoriso-, ja diakoniatyö tekevät yhteistyötä monien eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Nuori Kirkko ry:ssä kolme yhdistyy yhdeksi.

Seurakuntien Lapsityön Keskuksen, Poikien ja tyttöjen keskuksen ja Nuorten Keskuksen toimijat yhdistyvät vuoden 2017 alusta yhdeksi järjestöksi, Nuori Kirkko ry:ksi. Kolmen järjestön erilaisten toimintakulttuurien yhdistäminen on haaste.

Uuden yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelisluterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä

hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. Yhden-tyminen turvaa myös jatkossa nykyisten järjestöjen palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Järjestön vaikuttamistyö saa lisää painoarvoa eri verkostoissa.

– Ajattelen, että kirkkomme kolme kasvatusalan järjestöä ovat pohtineet Nuori kirkko -hankkeen perusteellisesti ja arvostan ennakkoluulotonta tarttumista yhteistyöhön. Olen samaa mieltä kyseisten järjestöjen kanssa siitä, että yhteistyöllä päästään suurempaan vaikuttavuuteen. Tämä hanke myös osaltaan lisää kirkon kansalaisjärjestöpuolen näkyvyyttä, kansliapäällikkö Jukka Keskitalo Kirkkohallituksesta sanoo.

tau 2

Vahvempi toimija

Uuden järjestön jäsenenä voivat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, seurakuntayhtymät sekä yhdistyksen tarkoitusta edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Yhdistyksen jäsenenä olevat henkilöjäsenet säilyttävät jäsenyytensä, mutta uusia henkilöjäseniä ei oteta.

Uuden järjestön jäsenpohja perustuu Seurakuntien Lapsityön Keskuksen jäseniin. Seurakunnat ja muut yhteisöt, jotka ovat Seurakuntien Lapsityön Keskuksen jäseninä, siirtyvät automaattisesti uuden järjestön jäseniksi. Niiden seurakuntien ja yhteisöjen, jotka ovat tällä hetkellä Poikien ja tyttöjen keskuksen tai Nuorten Keskuksen, mutta eivät Seurakuntien Lapsityön Keskuksen jäseniä, tulee liittyä jäseneksi uuteen järjestöön.

Yhdistymisen lähtökohtana on arvio siitä, mikä on viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemisessa ja kehittämisessä. Yhdistymisen uskotaan vahvistavan lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa.

– Kolmen kasvatuksen järjestön yhdistyminen tuo lapsi- ja nuorisotyön kentälle entistä vahvemman toimijan, joka palvelee seurakunnissa tehtävää työtä 0–29-vuotiaiden parissa.

Ikäryhmäosaaminen säilyy ja samalla etsitään uusia mahdollisuuksia koko kasvun kaaren tukemiseen. Yhdistynyt järjestö voi tukea paremmin lapsen ja nuoren kasvua ja tuoda heidän äänensä kuuluviin seurakuntien ja yhteiskunnan kentällä. Suurempi järjestö on merkittävä yhteistyökumppani eri toimijoille ja edustaa seurakuntien näkökulmaa monilla yhteiskunnan foorumeilla, Seurakuntien Lapsityön Keskuksen pääsihteeri Lasse Halme sanoo.

Lapsia ja nuoria varten

Halmeen mukaan yhdistyneessä järjestössä on paljon osaamista lapsen elämän eri vaiheista ja seurakuntien toiminnan eri puolista.

– Tiiviimpi yhteistyö synnyttää uutta. Työntekijöille se antaa mahdollisuuden tehtävänkuvien eheyttämiseen ja uusiin painotuksiin. Resurssien yhdistyessä järjestö voi keventää hallintoaan ja satsata toimintaan. Uudessa tilanteessa on huolehdittava siitä, että eri ikäkausiin ja toimintoihin liittyvä osaaminen säilyy. Yhteys eri työntekijäryhmiin ja maan eri osiin on myös säilytettävä. Koko ajan on huolehdittava siitä, että katse ei käänny sisäänpäin, vaan järjestö on olemassa lapsia ja nuoria varten ja toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenseurakuntien ja yhteisöjen kanssa, Halme jatkaa.

Strategian mukaista

Uuden järjestön hallinto järjestetään yhdistyslain ja järjestön uusien sääntöjen § 3a mukaisesti. Järjestöjen hyväksymässä yhdistymissopimuksessa uuden järjestön hallinnon syntymisestä on sovittu seuraavasti: Järjestön päätöksenteko ja hallinto järjestetään yhdistyslain ja järjestön uusien sääntöjen mukaisesti. Uuden yhdistyksen ensimmäinen jäsenkokous valitsee esitarkastettujen sääntöjen mukaisesti uuden valtuuston ja hallituksen, joiden toimikausi alkaa välittömästi.

– Näen kirkon eri toimijoiden yhteistyökuviot erittäin tärkeinä. Siihen haastaa voimakkaasti muuttunut ja muuttuva toimintaympäristö, kiristyvä talous yhtenä osana sitä. Kirkkohallituksessa kirkollisten toimijoiden välinen yhteistyö on nähty niin merkittävänä, että se on yksi vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme painopiste. Strategiassa todetaan kirkkohallituksen toimintaan liittyen, että ”vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa”, Keskitalo kuvaa.

Onko riskejä?

Entäpä sitten ison fuusion riskit? Onko niitä?

– Kirkon toimijoiden välisen yhteistyön hyödyt liittyvät siihen, että osaamista pystytään jakamaan laajemmin ja saadaan niukkenevista resursseista huoli-matta enemmän aikaan. Riskejä en oikeastaan tässä näe. Seurakuntien ja kuntien yhteistyön hyötynä näen sen, että voidaan palvella pääosin samoja ihmisiä kokonaisvaltaisemmin. Riski seurakunnan kannalta voi sisältyä siihen, jos uskontoneutraaliuden vaatimus estää seurakuntaa tuomaan esille kristilli-sen lähtökohtansa. Jos tällainen tilanne syntyy, ei yhteistyö palvele seurakunnan tarkoitusperiä, Keskitalo vastaa.

Teksti Tanja Puhakka