Kirkko mukana Kikyssä

52
6947
fine 3d image of white chain and different red ring

Keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen eli kikyn mukainen sopimus on solmittu myös kirkon sektorilla ajalle 1.2.2017–31.1.2018.

Kiky-sopimus rajasi kirkon sopijaosapuolten eli Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen (JUKO, Kirkon alat, Kirkon alan Unioni) liikkumavaran neuvotteluissa hyvin tarkasti. Lähtökohta neuvotteluille oli palkansaajien näkökulmasta poikkeuksellinen, koska kikyn mukainen toimeksianto oli neuvotella lähinnä palvelussuhteen ehtojen heikennyksistä.

Työaika pitenee

Kikyn mukainen 24 tunnin työajan lisäys toteutetaan yleistyöajassa, toimistotyöajassa ja tuntipalkkaisilla pidentämällä viikkotyöaikaa 30 minuutilla. Tuntipalkkajärjestelmän luonteesta johtuen ansiotason muuttumattomuus toteutetaan pienentämällä tuntipalkkaisten arkipyhäkorvauksen määrä 5 tuntiin 9 minuuttiin. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikaa pidennetään lisäämällä virkatehtäviä säännönmukaisina työpäivinä. Virkatehtäviä voidaan kerätä myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita käytetään esimerkiksi koulutukseen, osaamisen kehittämiseen tai työyhteisön kehittämiseen.

Neuvottelut pidennyksen toteuttamisesta olivat kaiken kaikkiaan vaikeat ja erityisen tiukkoja neuvotteluja käytiin hengellisen työn viranhaltijoiden osalla. Hengellisen työn viranhaltijoita edustavista pääsopijajärjestöistä JUKO oli ainoa, joka ajoi neuvotteluissa työajattomien asiaa.

Riittävä tulos saatiin lopulta

Hengellisen työn viranhaltijoita koskevat 24 tunnin pidennyksen kirjaukset johtivatkin siihen, ettei JUKOn kirkon neuvottelukunta ollut valmis hyväksymään 31.5. saavutettua ensimmäistä neuvottelutulosta. Tuumaustauon jälkeen neuvotteluja jatkettiin ja pidennystä koskevaa kirjausta saatiin muokattua; ei vieläkään täysin tavoitteidemme mukaiseksi, mutta riittävästi, jotta neuvottelukunta oli 3.6. valmis hyväksymään neuvottelutuloksen. Hurraamiseen ei ole aihetta, mutta positiivisena asiana JUKOn näkökulmasta voidaan pitää sitä, että hengellisen työn viranhaltijoiden osalta pidennys on mahdollista toteuttaa säännönmukaisina työpäivinä eikä ollut välttämätöntä leikata viikkovapaapäivistä tai vuosilomasta.

JUKOn aloitteesta jatkoneuvotteluissa sovittiin, että sopijaosapuolet selvittävät vuoden 2019 loppuun mennessä, miten hengellisen työn viranhaltijoiden työajan pidennys on seurakunnissa toteutettu. JUKO tekee lisäksi myös omia selvityksiään ja seuraa tilannetta muutoinkin aktiivisesti. Vaikka työajattomien työntekoa ei tunneissa mitata, on aiheellista tarkkailla mm. sitä, ettei tehtäviä lisätä kikyn varjolla tuntimääräisesti enempää kuin mitä sopimuksessa on sovittu.

Mikäli pidennyksen toteuttamistavat mietityttävät, on työntekijän ensisijainen tuki JUKOn luottamusmies. Mikäli seurakunnassa ei ole JUKOn luottamusmiestä, kannattaa ottaa yhteyttä omaan liittoon.

Lomarahoja leikataan, ei yleisiä palkankorotuksia

Lomarahaa leikataan koko julkisella sektorilla 30 prosenttia. Määräaikainen leikkaus koskee lomanmääräytymisvuosilta 1.4.2016–31.3.2017, 1.4.2017–31.3.2018 ja 1.4.2018–31.3.2019 ansaittavia lomarahoja.

Yleisiä palkankorotuksia ei kiky-sopimuskaudella ole tulossa. Palkkausjärjestelmien mukaiset korotukset tehtävien vaativuuden lisääntyessä tai henkilökohtaisen suoriutumisen parantuessa toteutetaan kuitenkin Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KirVESTES:n mukaisesti.

Työajallisten työaikamääräyksiä koskevaa kokeilua ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan 31.1.2018 asti. Myös Keravan ja Meilahden hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilut jatkuvat normaalisti.

Paikallinen sopiminen avaa mahdollisuuksia

Paikallinen sopiminen eli mahdollisuus paikallisesti sopia virka- ja työehdoista KirVES-TES:stä poikkeavasti avautuu myös kirkon sektorilla. Paikallisesta sopimuksesta neuvottelevat ja sopivat paikallinen työnantaja ja luottamusmiehet. Paikallisesti voidaan sopia mm. palkkausjärjestelmän toteuttamisesta ja työaikamääräyksistä niin, ettei palkkataso laske ja enimmäistyöaika pitene.

Myös hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajan käyttöönotosta voidaan muutosten myötä sopia paikallisesti. Moduulikokeilujen käyttöönoton edistäminen oli yksi JUKOn tavoitteista ja toiveissa on, että kokeilut paikallisen sopimisen myötä lisääntyvät.

Poikkeuksellisen vakavan taloudellisen kriisin varalle on sovittu erityisestä selviytymislausekkeesta, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen myös palkkoja alentavasti, jos tavoitteena on välttää irtisanomisia tai lomauttamisia. Tällainen paikallinen sopimus voidaan tehdä enintään vuoden määräajaksi.

Yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia sopia omista palvelussuhteensa ehdoista ei ole tässä yhteydessä laajennettu. JUKOn jäsenjärjestöjen jäseniä koskevan paikallisen sopimuksen voi neuvotella ja sopia ainoastaan JUKOn luottamusmies ja paikallinen työnantaja. JUKOn toimisto on alustavasti ohjeistanut luottamusmiehiä paikallisesta sopimisesta ja tulee panostamaan paikallisen sopimisen kiemuroihin myös luottamusmieskoulutuksessa.

Luottamusmiesmääräykset muuttuvat

Jatkossa voidaan valita luottamusmiehiä, joiden toimintapiirissä on kaksi itsenäistä seurakuntaa tai useampia seurakuntia. Tällä hetkellä on paljon pieniä seurakuntia, joissa ei ole omaa JUKOn luottamusmiestä, joten odotuksena on, että muutoksen myötä saamme parannettua JUKOn luottamusmiesjärjestelmän kattavuutta.

Jatkossa seurakunnan ainoa luottamusmies on nimikkeeltään pääluottamusmies ja oikeutettu pääluottamusmiehiä koskevaan parempaan irtisanomis-suojaan. Pääluottamusmies on aina yhteistoimintasopimuksen mukaisen yhteistyötoimikunnan jäsen. Lm-korvaus maksetaan ensisijaisesti pääluottamusmiehelle. Korvaus on porrastettu edustettavien määrän mukaisesti. Muiden luottamusmiehen palkkioista sovitaan paikallisesti. Työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin ei tule muutoksia.

Työtä jatketaan työryhmissä

Valmistelu- ja kehittämistyö jatkuu sopijaosapuolten yhteisissä työryhmissä, joissa pohditaan mm. työaikajärjestelyjä, leirityön vaativuutta ja korvauksia, palkkausjärjestelmien kehittämistä, tuloksellisuutta, työelämän laatua, yhteistoiminnallisuutta, osaamisen kehittämistä ja rakennemuutosten toteuttamista.

Teksti: Anne Kaitainen, neuvottelupäällikkö, JUKO Ry