Konkurenskraftsavtalet

4
2671
fine 3d image of white chain and different red ring

Det konkurrenskraftsavtal som centralorganisationerna ingått har avtalats också för den kyrkliga sektorn för tiden 1.2.2017–31.1.2018.

Konkurrenskraftsavtalet begränsade avtalsparternas, dvs. kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna (JOKU, Kirkon alat, Kyrkans union), rörelsemån mycket noggrant. Utgångspunkten för löntagarna var inte lik tidigare, eftersom verkställigheten av konkurrenskraftsavtalet närmast gjorde det möjligt att förhandla om försämringar för de anställdas villkor.

Arbetstiden förlängs

Den 24 timmar långa förlängningen avarbetstiden förverkligas i allmän arbetstid, på kansliarbete och för timanställda genom en förlängning av veckoarbetstiden med 30 minuter. För timmanställda förverkligas det att lönenivån inte skall sjukna så att ersättningen för söckenhelger minskas till 5 timmar och 9 minuter. Arbetstiden för de med andligt arbete förlängs genom att lägga till arbetsuppgifter till regelbundna arbetsdagar. Tjänsteuppgifter kan också samlas till större helheter och användas för t.ex. utbildning, för att förkovra sig i sitt arbete eller för att utveckla arbetslaget.

Förhandlingarna om förlängningarna var på alla sätt svåra och speciellt svåra då det gällde de i andligt arbete. Av huvudavtalsparterna var det endast JUKO som förhandlade för dem utan arbetstid.

Till slut uppnåddes ett tillräckligt avtal

Förlängningen på 24 timmar ledde också till att JUKOs kyrkliga förhandlare inte per den 31.5 var beredda att godkänna det första förhandlingsresultatet. Efter en funderingspaus fortsatte förhandlingarna och texten angående förlängningen formulerades om, inte helt enligt målsättningen, men tillräckligt nära, så att avtalet den 3.6 kunde godkännas. Det finns ingen anledning till glädjeskutt, men sett ur JUKOs synvinkel är det ändå positivt att förlängningen kan förverkligas under de egentliga arbetsdagarna och att man inte behöver minska på lediga dagar eller semestrar.

I enlighet med JUKOs förslag kom man överens om att avtalsparterna före utgången av år 2019 reder ut hur man i församlingarna har förverkligat förlängningen av arbetstiden för de andliga arbetarna. JUKO gör också egna utredningar och följer aktivt med situationen. Trots att man inte mäter arbetstiden i timmar för dem som inte har arbetstid, är det viktigt att följa med att arbetstimmarna inte blir fler än det som avtalats om, med avtalet som förevändning.

Ifall sätten att förverkliga förlängningen, är arbetstagarens hjälp i första hans JUKOs förtroendeman. Ifall det i församlingen inte finns en förtroendeman lönar det sig att i första han ta kontakt med det egna förbundet.

Semesterpengen blir mindre, inga allmänna löneförhöjningar

Semesterpengen skärs inom hela den offentliga sektorn med 30 procent. Den tidsbundna sänkningen gäller för den semesterpenning som utbetalas för perioderna 1.4.2016–31.3.2017, 1.4.2017–31.3.2018 och 1.4.2018–31.3.2019.

Under den tid som konkurrenskraftsavtalet gäller blir det inga allmänna löneförhöjningar. Löneförhöjningar i enlighet med lönesystemet då kravnivån höjs och förhöjningar för personliga prestationer förverkligas dock i enlighet med kyrkans allmänna arbets- och tjänstekollektivavtal.

Försöken som gäller arbetstidsförordningar för timanställda och lönesystemet för den högsta ledningen fortsätter till 31.1.2018. Också försöken i Kervo och Mejlans, med modularbetstid för de andliga anställda fortsätter som planerat.

Lokala avtal öppnar möjligheter

Lokala avtal, dvs. möjligheten att lokalt avtala om arbetsvillkor som avviker från kollektivavtalet, öppnas nu också för den kyrkliga sektorn. Om lokala avtal förhandlar arbetsgivaren och förtroendemännen. Lokalt kan man t.ex. avtala om förverkligande av lönesystemet, arbetstidsarrangemang så att lönenivån inte sjunker och den maximala arbetstiden inte överskrids.

Man kan också lokalt förhandla om ibruktagande av modularbetstid för de andliga anställda. Främjande av försök med ibruktagande av modularbetstid är en av JUKOs målsättningar och förhoppningen är att flera inleder försök i och med möjligheten till lokala förhandlingar.

Som beredskap för en oförutsett svår ekonomisk kris har man avtalat om en överlevnadsmening som möjliggör också lokala avtal, vilka leder till en sänkning avlönerna, ifall man med detta kan undvika uppsägningar och permitteringar. Ett sådant lokalt avtal kan ingås för maximalt ett år.

I detta skede har man ännu inte öppnat möjligheten för enskilda anställda att förhandla om sina egna villkor. De lokala avtal som gäller JUKOs medlemsförbunds medlemmar kan förhandlas endast av JUKOs förtroendeman och den lokala arbetsgivaren. JUKOs kansli har givit förtroendemännen direktiv angående lokala avtal och kommer att färst vikt vid de lokala avtalen vid de kommande förtroendemannautbildningarna.

Förtroendemannareglerna förändras

I fortsättningen kan man välja förtroendemän som verkar för två självständiga församlingar eller flera församlingar. I dagens läge finns många små församlingar som inte har egen JUKO förtroendeman. På detta sätt förväntar man sig att förbättra läget och utöka täckningen JUKOs förtroendemän.

I fortsättningen har församlingens enda förtroendeman benämningen huvudförtroendeman och är berättigade till huvudförtroendemannens bättre uppsägningsskydd. Enligt samarbetsavtalet är huvudförtroendemannen alltid medlem i samarbetsutskottet. Förtroendemannaersättningen betalas i första hand till huvudförtroendemannen. Ersättningen storlek beror på hur många man företräder. Ersättningen till de övriga förtroendemännen förhandlar man om lokalt. Ersättningen för arbetarskyddsombuden förändras inte.

Arbetet fortsätter i arbetsgrupper

Berednings- och utvecklingsarbetet fortsätter i avtalsparternas gemensamma arbetsgrupper, bl.a. angående arbetstidsarrangemang, krav och ersättningar för lägerarbete, utvecklingen av lönesystemet, produktivitet, arbetslivets kvalitet, samverkan, utvecklande av kunnande och förverkligande av strukturomvandlingar.

Text ANNE KAITAINEN, förhandlingschef, JUKO Rf