Att avbryta partiell vårdledighet p.g.a. en ny graviditet

0
1997

Frågor angående familjeledigheter kommer regelbundet till förbundets juridiska rådgivning. Medlemmarna är väl medvetna om att man enligt Kyrkans kollektivavtal har rätt att få den ordinarie lönen under de 72 första vardagarna av moderskapsledigheten. Utbetalningen av lönen förutsätter arbetsförhållande med församlingen minst 60 kalenderdagar just före ledigheten.

Mindre trevliga överraskningar kan drabba dem som är på långa tjänsteledigheter när familjetillökningen meddelar om sin ankomst. De 72 avlönade vardagarna räknas från moderskapspenningens början också om arbetstagaren av någon anledning varit på beviljad tjänsteledighet på andra grunder. Den pågående tjänsteledigheten ändras inte till moderskapsledighet, utan moderskaps- och föräldraledighetslön betalas inte till den del det infaller samtidigt som annan tidigare beviljad tjänsteledighet.

Undantaget från denna regel är dock den att arbetstagaren har rätt att avbryta vårdledigheten p.g.a. en ny graviditet och då bli på avlönad moderskapsledighet. Hur är det då med partiell vårdledighet? Betalas för de 72 dagarna lön för deltidsarbete eller för det heltidsarbete som föregick deltidsarbetet? Dessa frågor har man inom kommunsektorn försökt att lösa, ända upp i arbetsdomstolen, som avgjorde frågan i december 2015. Beslutet var att den partiella vårdledigheten kan avbrytas från den tidpunkt då den anställda har rätt till moderskapsledigt. Detta grundar sig på arbetsavtalslagen, ur vilken det framgår att förutsättningarna för att avbryta vårdledighet och partiell vårdledighet är de samma, dvs det har skett en, på förhand oförutsedd och väsentlig, förändring i förutsättningarna att sköta barnet. En ny graviditet är en sådan händelse. Detta har det nu fattats beslut om, ända på domstols nivå.

Arbetsdomstolen kom alltså i sitt beslut fram till att det att avbryta en partiell vårdledighet jämställs med att avbryta en vårdledighet både vad gäller orsaker och lönefrågor. En ny graviditet och en påföljande moderskapsledighet är en sådan händelse som man på förhand inte kan sia om, vilka blir grund för en orsak att avbryta den partiella vårdledigheten. Då den partiella vårdledigheten avbryts, avbryts också deltiden och arbetstiden återgår till den som den var före ledigheten. Detta betyder att då man går på moderskapsledigt efter vårdledigt får man lön 72 vardagar enligt den ordinarie lönen, före vårdledigheten.

Du kan sända aktuella juridiska frågor på adressen
arja.lusa@knt.fi tai
tiina.laine@dtl.fi 

Text  Maarit Laurikainen