YT, TUTA ja mitä näitä on

0
3466

Verotulojen pienenemisen myötä joissakin seurakunnissa mietitään säästötoimia. Mahdollisiin henkilöstömenoleikkauksiin liittyvät asiat on käsiteltävä kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Tuotannollisista ja/tai taloudellisista syistä johtuvia henkilöstön vähentämiseen (lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen, irtisanomiseen) mahdollisesti johtavia YT-neuvotteluja kutsutaan 1.2.2017 voimaan tulleessa yhteistoimintasopimuksessa TUTA-menettelyksi. TUTA-menettely toteutetaan yhteistyötoimikunnassa tai työnantajan ja koko henkilöstön kesken, jos seurakunta on niin pieni, ettei yt-toimikuntaa ole nimetty.

TUTA-menettelyssä pyritään löytämään vaihtoehtoisia säästökohteita, jotta henkilöstöön kohdistuvilta säästötoimilta vältyttäisiin. Jos henkilöstösäästöiltä ei voida kokonaan välttyä, on niiden vaikutus pyrittävä menettelyssä minimoimaan.

Lomauttamisesta, osa-aikaistamisesta tai irtisanomisesta tehtävä päätös jää TUTA-menettelyn jälkeen työnantajan tehtäväksi. Luottamusmiehet tai kollegat eivät osa-aikaista tai irtisano muita työntekijöitä. Lomautuksesta sopiminen saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että lomautuksen aikainen työttömyysturva evätään. Työnantaja ei voi tehdä em. päätöksiä ennen TUTA-menettelyn päättymistä.

Muutkin henkilöstösäästöt voivat nousta esille TUTA-menettelyssä. Palkkaan, työaikakorvauksiin tai lomarahoihin kohdistuvia leikkauksia ei kuitenkaan käsitellä TUTA-menettelyssä, vaan niistä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajan kesken kirkon pääsopimuksessa määritellyn paikallisen sopimisen -prosessin mukaisesti. Mikäli yksimielisyyteen päästään, syntyy paikallinen sopimus. Työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää palkkaan, työaikakorvauksiin tai lomarahaan kohdistuvista leikkauksista. Työntekijäpuolen neuvottelu- ja sopijaosapuolena toimii aina luottamusmies. Jos luottamusmiestä ei ole, ei paikallista sopimusta voi syntyä, eivätkä nämä säästökeinot ole seurakunnassa käytettävissä.

JUKO ei suosittele palkkojen, palkanlisien tai lomakorvausten leikkaamista paikallisesti sopien. Viime kädessä neuvotteluja kuitenkin käyvät ja paikallisen sopimuksen edustettaviensa puolesta allekirjoittaa paikallinen luottamusmies.

Sekä TUTA-menettelyssä että paikallisen sopimisen menettelyssä neuvoteltavien henkilöstösäästöjen osalta tulee neuvotteluosapuolten pohtia vakavasti mm. seuraavia kysymyksiä:
• Kuinka henkilöstösäästöt vaikuttavat seurakunnan toimintaan?
• Tuleeko henkilöstösäästöistä todellista hyötyä?
• Aiheutuuko henkilöstösäästöistä muiden menojen kasvua?

Pääsopijajärjestöjen yhteistyö on tärkeää. Yhdessä toimien työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat.

Jos seurakunnassa puhutaan henkilöstösäästöistä tai suunnitellaan TUTA-menettelyn käynnistämistä, on luottamusmiehen tehtävänä olla yhteyksissä JUKOn toimistoon. Mikäli seurakunnassa ei ole JUKOn luottamusmiestä, ovat DTL:n ja KNT:n jäsenet yhteyksissä ensisijaisesti omaan liittoonsa. Yksin ei pidä jäädä – JUKOsta ja liitoista saa tukea.