Kohtele hyvin ja puutu häirintään

0
1412

Kirkon työmarkkinalaitoksen uusimmassa yleiskirjeessä ohjeistetaan seurakuntia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseen ja kehotetaan hyväksymään hyvää käytöstä koskeva sitoumus. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt työpaikoille oppaan.

 Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet 10 käskyä ja teesiä sisältävän aineiston, jonka tarkoituksena on tukea keskustelua työpaikoilla. Käskyistä ja teeseistä painatetaan myös kortteja, joissa taustapuolen vihreän värin ja tekstin avulla voidaan kiittää hyvästä käytöksestä ja keltaisella värillä antaa huomautus epäasiallisesta käytöksestä.

– Vielä on mahdotonta sanoa niiden käyttämisestä yhtään mitään, sillä ne on julkaistu vasta toukokuussa. Tarkoitus on jakaa kortteja syksyn Kirteko-verkostotapaamisissa. Nyt ne ovat vasta tulostettavissa verkossa, toteaa Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitokselta.

Marttilan mukaan luottamushenkilöön kohdistuva toiminta on käytännössä ohjeiden ulottumattomissa.

– Pääsopijaosapuolina voimme antaa toimintaohjeita, jotka koskevat vain työyhteisöä ja siellä palvelussuhteessa oleviin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua, hän täsmentää.

Kohti parempaa työkulttuuria

Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten on laadittu seurakunnan tai seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä.

Hyvän työkulttuurin luominen on mahdollisuus niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Vastavuoroisesti siitä hyötyvät seurakuntalaiset ja seurakunnan palveluja tarvitsevat.

Toimintaohjeiden avulla seurakunnat voivat asettaa nolla-tavoitteen kaikenlaiselle häirinnälle. Lisäksi yleiskirjeessä suositellaan seurakuntia valmistelemaan ja hyväksymään toimintaohjeet, joihin voi tukeutua, jos häirintä ja epäasiallinen kohtelu kaikesta huolimatta jatkuu.

Seksuaalinen häirintä jää usein piiloon

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämän kyselyn mukaan (Taloustutkimus, 2018) naisista 12 prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana. Alle 25-vuotiaista naisista häirintää työssään oli kokenut joka neljäs. Työpaikalla häiritsijä oli useimmiten asiakas (60 %), sen jälkeen työtoveri (36 %), esimies (16 %) tai joku muu (9 %).

Häirinnästä ilmoitetaan vähän: 58 prosenttia viimeisten kahden vuoden aikana seksuaalista häirintää kokeneista ei ilmoittanut asiasta lainkaan.

Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen on ymmärrettävä koko työyhteisön asiaksi, sillä jokainen on vastuussa omasta käytöksestään ja voi omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan työpaikan ilmapiiriin ja asenteisiin.

Vaikka työpaikalla ei olisikaan aikaisemmin havaittu häirintää, työnantajan kannattaa tarkistaa, että organisaation toimintamallit ja käytännöt häirinnästä ilmoittamiseen ovat ajan tasalla ja kaikkien tiedossa.


10 teesiä häirinnän lopettamiseksi

1. Häirintä ei kuulu työpaikalle.

2. Työpaikalla kannustetaan sanomaan vastalause heti, kun kokee tulleensa häirityksi tai kun on toipunut häirinnän aiheuttamasta hämmennyksestä.

3. Häirinnästä on syytä ilmoittaa myös esimiehelle.

4.  Esimiehellä on velvollisuus puuttua häirintään heti.

5. Jokaisella työntekijällä pitää olla tiedossa, kehen häirintätapauksessa ottaa yhteyttä.

6.  Jos häiritsijä on oma esimies, pitää olla tiedossa joku muu henkilö, johon voi ottaa yhteyttä.

7. Avoin keskusteluilmapiiri helpottaa vaikeidenkin asioiden ottamista esille.

8.  Suunnitellaan yhdessä oman työpaikan ilmapiirin kehittämistä hyvästä vielä paremmaksi.

9. Korjataan omaa käytöstä palautteen perusteella, huonoa käytöstä ei voi perustella huumorilla tai huonolla päivällä.

10. Uskalletaan puolustaa itseä ja työtoveria.


10 käskyä häirinnän estämiseksi

1. Pidä kiinni omasta hyvästä käytöksestäsi.

2. Älä hyväksy huonoa käytöstä.

3. Muista pyhittää työrauha ja hyvinvointi.

4.  Kunnioita työtoveriasi, alaistasi ja esimiestäsi.

5. Älä koskaan satuta fyysisesti tai henkisesti.

6. Älä lähentele, käpälöi tai kerro rivoja vitsejä työpaikalla.

7. Älä varasta lähimmäisesi itsekunnioitusta.

8.  Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi vähättelemällä tai valehtelemalla.

9. Älä tavoittele lähimmäisesi kehoa tai seksuaalisuutta.

10. Älä tavoittele lähimmäisesi työtehtäviä, työpistettä, palkkaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.


Työnantajille ja työntekijöille

Opas parempaan käytökseen ja häirinnän ehkäisemiseen on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja työmarkkinaosapuolten edustajista muodostetussa työryhmässä. Mukana on ollut myös Kirjon työmarkkinalaitos ja Akava. Opas on suunniteltu sekä työnantajan että työntekijöiden hyödynnettäväksi.

Hyvän työkulttuurin edellytykset

Työturvallisuuskeskus on sivuillaan nimennyt asioita, jotka kuuluvat hyvään työkulttuuriin.

Jos työpaikalla esiintyy työntekijään kohdistuvaa ja hänen terveyttään haittaavaa tai vaarantavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajalla on velvollisuus ryhtyä käytettävissään oleviin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi, kun hän on saanut tästä tiedon. 

Tieto häirinnästä voi tulla häirintää kokeneelta työntekijältä itseltään tai esimerkiksi tämän työtoverilta, työterveyshuollosta, luottamusmieheltä tai -valtuutetulta, työsuojeluvaltuutetulta tai työnantajan edustajalta.

Kenen on vastuu?

Jokaisen työyhteisön jäsenen velvollisuutena on välttää epäasiallista tai häiritsevää käyttäytymistä. Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä. Hyvä toimintatapa on myös, että häiritty ilmaisee häiritsijälle kokevansa tämän käyttäytymisen epäasialliseksi ja toivoo sen loppuvan. Lievissä häirintätilanteissa, kuten yksittäisten puheiden kohdalla, tämä saattaa riittää lopettamaan häirinnän.


Työnantajan käytössä olevia keinoja häirintään puuttumiseksi:

• häiritsijälle annettava huomautus

• häiritsijälle annettava varoitus

• työtehtävien ja työskentelytilojen järjestelyt

• vakavissa tapauksissa häiritsijän työsuhteen irtisanominen tai purkaminen


Asiallinen kohtelu toteutuu helpoimmin työpaikoissa joissa

• työnjaot ja vastuualueet ovat selvät

• työn tekemiseen liittyvistä toimintatavoista ja pelisäännöistä on sovittu riittävästi

• työntekijät eivät joudu kilpailemaan keskenään

• työtä on liian paljon vain ajoittain

• työntekijät ovat tyytyväisiä esimiestyöhön

• työntekijöillä on vain sopivasti stressiä.


Kommentti

Työpaikkana seurakunta ei ole aina taivaallinen. Kuten muissakin työpaikoissa, siellä on kiusaamista, anteeksiantamattomuutta ja syrjintää – niin pahalta kuin se kuulostaakin.

Opas häirinnän kitkemiseen ja parempaan käytökseen vaikuttaa hyvältä. Toivottavasti se otetaan tosissaan seurakunnissa ja esimiehet todellakin tuovat sen myös työntekijöiden tietoon.

Itse haluaisin antaa palautetta mieluummin suullisesti ja kasvokkain, kuin jättää työkaverille keltaisen tai vihreän lapun. Joka tapauksessa opas ja nämä kortit ovat syntyneet tarpeesta. Yksikin kiusaamis- ja häirintätapaus on liikaa.

Eliisa Ala-Kuusisto


Lähteet: www.tyoelama2020.fi/hairinnastavapaatyopaikka
Akava, Työturvallisuuskeskus ym. Hyvä käytös sallittu – häirintä kielletty (verkkoaineisto)
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2018

Teksti Eliisa Ala-Kuusisto