Palkkasaatavat

0
2085

Onko tapanasi tarkistaa palkkakuittisi tarkasti vai katsotko vain, että tilille on tullut suurin piirtein oikea summa ajallaan? Ensin mainittuun olisi hyvä pyrkiä, koska virheiden korjaamisen suhteen raksuttaa määräaika. Liian vähän maksettua palkkaa on osattava vaatia ja toisaalta liikaa maksetun palkan osalta työnantaja voi päätyä takaisinperintään, vaikka työntekijä ei olisi vaikuttanut virheen syntyyn.

Erityisen tarkkana on hyvä olla, kun palkkaukseen on tiedossa muutoksia. Saitko sopimuskorotukset, onko vuosisidonnaisen prosenttimäärä noussut ajallaan, alkoiko tai loppuiko vaikkapa hehu-päivystys tai tuliko työhösi muu sen vaativuuteen vaikuttava lisäys tai poisto, jonka pitäisi näkyä palkkapussissa. Toki myös peruspalkan virheellinen asettaminen synnyttää palkkasaatavia, jos on yksiselitteisesti osoitettavissa, paljonko oikein asetettu palkka olisi ollut.

Mikäli osoittautuisi, että palkkalaskelmalta puuttuu siihen kuuluva erä – vaikkapa mobiilitavoitettavuuskorvaus – on ensimmäiseksi syytä selata laskelmat taaksepäin ja selvittää, kuinka pitkältä ajalta saatavaa on. Palkkalaskelmia on syytä vilkuilla jokseenkin säännöllisesti siitä syystä, että viranhaltijan on lain mukaan esitettävä virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva vaatimuksensa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona palkanerä olisi tullut maksaa. Määräajan kuluttua oikeus palkkaan on menetetty. Sama määräaika koskee myös työnantajan oikeutta periä takaisin liikaa maksettu palkka.

Palkkasaatavaa koskeva vaatimus on ehdottomasti syytä tehdä kirjallisesti, koska vain kirjallinen vaatimus katkaisee vanhentumisajan kulumisen. Liikkeelle voi lähteä sähköpostilla palkanlaskentaan ja esimiehelle. Apua voi pyytää myös esimerkiksi työpaikan JUKOlaiselta luottamusmieheltä, jonka kanssa voi tarkastaa esimerkiksi sen, paljonko palkkasaatavaa on kertynyt. Myös liiton toimistolta saa apua.

Jos ongelma osoittautuukin päinvastaiseksi eli liikaa maksetuksi palkaksi, on työnantajaan niin ikään hyvä olla yhteydessä, jotta liikaa maksettu summa ei kasva suureksi. Työnantajalla on oikeus periä takaisin liikaa maksamansa, mutta takaisinperinnästä voidaan työnantajan harkinnan mukaan myös luopua, jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen tai jos takaisinperintää olisi muuten olosuhteisiin nähden pidettävä kohtuuttomana. Jos takaisinperintään päädytään, voidaan kerralla perittävä määrä ja maksuaikataulu sopia sellaiseksi, ettei työntekijän taloudelle aiheudu työnantajan virheestä kohtuutonta rasitusta.

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen 
tiina.laine@dtl.fi 
tai arja.lusa@knt.fi

Teksti Maarit Engström