Mobiilitavoitettavuus – mitä se on?

0
2087

Mobiilitavoitettavuuskorvausta koskevat määräykset löytyvät KirVESTES:n palkkausta koskevasta II osasta (44 §). Sisällöltään se vastaa pitkälti aiempaa määräystä puhelinpäivystyskorvauksesta. Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat edelleen sopia, että viranhaltija/työntekijä on puhelimitse tavoitettavissa seurakunnassa hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi. Tavoitettavuudesta tulee maksaa sen sitovuuden, hälytyksen aiheuttaman toimenpidevelvollisuuden ja toimenpiteiden kiireellisyyden sekä muiden viranhaltijalle/työntekijälle aiheutuvien velvoitteiden mukaisesti korvausta. Vaikka korvaus siirrettiin palkkausta koskevaan osaan, se ei ole varsinaista palkkaa.

Mobiilitavoitettavuuskorvauksen suuruus on vähintään 44 euroa kuukaudessa. Tämä on tosiaan vain vähimmäismäärä ja paremmasta korvauksesta voidaan siis sopia. Vähimmäismäärän voidaan katsoa kattavan kohtuullisen, ”kevyen” tavoitettavuuden, mutta ei mobiilitavoitettavuuden vuoksi seuranneiden usein paljonkin aikaa vievien tehtävien hoitamista. Jos työaikalain piiriin kuulumattoman viranhaltijan/työntekijän saman viikon työtehtäviä ei ole mahdollista vähentää, korvauksen tulisikin olla korkeampi. Koska korvaus kattaa työajattomien osalta myös sen, että puhelinsoitto tms. mahdollisesti johtaa myös varsinaiseen työntekoon, on korvauksen määrästä sopiminen erityisen tärkeää. Korvauksesta voidaan sopia paikallisesti.

Hälytysluonteiset tehtävät ovat luonteensa mukaisesti tavanomaisia työtehtäviä huomattavasti raskaampia, koska yleensä kysymyksessä on kriisitilanne. Tätä ei ole otettu riittävästi huomioon korvauksen suuruudessa ja korvaukset ovat usein olleetkin kohtuuttoman alhaisella tasolla.

Mobiilitavoitettavuus on varsinaisen virkatyön ohelle sijoittuva tehtävä, joka korvataan erikseen varsinaisen palkan ulkopuolisella korvauksella. Näin ollen sen ei voida katsoa kuuluvan yksittäisen viranhaltijan tai viranhaltijaryhmän varsinaisiin virkatehtäviin. Kumotun puhelinpäivystyskorvausta koskevan määräyksen mukaan viranhaltija ei saanut kieltäytyä puhelinpäivystyksestä, joka on työn laadun ja pakottavan syyn vuoksi välttämätöntä. Nykyisestä mobiilitavoitettavuuskorvausta koskevasta määräyksestä tämä teksti on jätetty pois. Käytännössä tekstin poisjättäminen ei sinänsä tarkoittanut muutosta aiempaan tilanteeseen. Kirkkolain 6 luvun 27 §:n mukaan vapaa-aikanaan viranhaltijan, johon ei sovelleta työaikalakia, on hoidettava välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät, jollei niiden hoitoa ole voitu muulla tavalla järjestää. Kyseinen lainkohta on siis edelleen voimassa, mutta on syytä korostaa, että viranhaltijan on hoidettava välttämättömät ja kiireellisetkin tehtävät vapaa-aikanaan ainoastaan siinä tapauksessa, ettei niiden hoitoa ole voitu järjestää muulla tavalla.

Teksti Jaana Liimatainen

Voit lähettää lakimiehelle ajankohtaisia kysymyksiä osoitteeseen 
arja.lusa@knt.fi tai
tiina.laine@dtl.fi