0
1700
Social network concept: Painted green text Like us! on Torn Paper background with Scheme Of Hand Drawn Social Network Icons

Johanna Nymanin opinnäytetyö syntyi tarpeesta kehittää seurakunnan kasvatustyön johtajuutta ja tukea työalajohtajaa tehtävässään.

Seurakuntien työalajohtamisen kehittämiseen on käynnissä hanke, jonka tilaaja on Kirkon koulutuskeskus ja jonka yhteistyökumppaneina toimivat Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry., Mikkelin hiippakunta ja työalajohtajia ympäri Suomen seurakuntia. Hanke startattiin opinnäytetyönäni (Sosionomi Yamk, Lahden ammattikorkeakoulu) toimintatutkimuksellisena kehittämishankkeena. Tarve hankkeelle nousi kentän työalajohtajilta.

Hankkeessa tuotettiin yhteiskehittämällä seurakunnan kasvatustyön johtajille verkkosivusto johtamistyön tueksi. Verkkosivuston tuottamista varten selvitin opinnäytetyössäni, mistä osa-alueista kasvatuksen työalajohtajan johtamistyö koostuu ja millaista tukea työalajohtajat tarvitsevat.

Tulosten mukaan kasvatuksen työalajohtajan johtamistyö koostuu ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisesta. Työalajohtajan johtamistyö vaikuttaisi tulosten mukaan olevan varsin samanlaista riippumatta johdettavasta työalasta. Työalajohtajat toivoivat sivuston tarjoavan mm. mahdollisuuden vertaisuuteen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Hankkeen työryhmä, joka koostui aluksi 15 kasvatuksen työalajohtajasta ja asiantuntijasta, tuotti sivustolle sisältöä yhteiskehittämisen keinoin. Tuotetut sivut liittyvät tulosten myötä löydettyihin johtamistyön keskeisiin osa-alueisiin: työhyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja viestintään.

Jaettua ymmärrystä ja tukea jaksamiseen

Yhteiskehittäminen verkossa on innovatiivinen tapa kehittää johtajuutta ja tukea johtajaa työssään. Siinä johtamistyön kehittämisestä kantavat vastuuta työalajohtajat ja asiantuntijat itse. Verkossa tapahtuva kehittämistyö ei ole aikaan ja paikkaan sidottua.

Yhteiskehittämisessä hyödynnetään työalajohtajien osaamista ja kokemusta. Yhteiskehittämisen ydintä ovat tavoitteellinen vuorovaikutus, kumppanuus ja yhteistyö, jossa kaikki osapuolet oppivat ja kehittyvät. Tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda jaettu ymmärrys johtamistyön eri osa-alueista.

Yhteiskehittäminen tarjoaa työalajohtajalle keinoja löytää tukea työhönsä ja siinä vastaan tulevien haasteiden ratkaisemiseen yhdessä kollegoidensa kanssa. Oman kokemukseni mukaan se on jaksamisen näkökulmasta valtava voimavara ja johtaa johtamistyön laadun paranemiseen. Näillä puolestaan taataan kasvatuksen työntekijöille paremmat olosuhteet toteuttaa entistäkin laadukkaampaa kristillistä kasvatustyötä.

Minulta hyödyn saavuttaminen on vaatinut tahtoa verkostoitua, rohkeutta pyytää neuvoa ja innokkuutta jakaa osaamistani. 


Sinua tarvitaan

Tällä hetkellä työryhmään kuuluu yli 20 jäsentä, ja sivuston rakentaminen jatkuu. Kutsumme sinut lämpimästi mukaan työryhmäämme, vertaisverkostoon, josta saat tukea työllesi ja kehityt johtamistehtävässäsi. Kaipaamme työryhmässä sinun osaamistasi ja kokemustasi.

Hankkeen aikana on myös perustettu kasvatuksen työalajohtajille ryhmä Facebookiin nimellä Kirkon nuorisotyön johtajat. Ryhmässä on lähes 70 esimiestyössä toimivaa. Hankkeen kuulumisista tiedotetaan ryhmän sivuilla. Liity joukkoon!


Kehittämishankkeesta syntyi verkkosivusto

Johanna Nymanin opinnäytetyössä tuotettiin yhteiskehittämällä seurakunnan kasvatustyön johtajalle verkkosivusto johtamistyön tueksi. Verkkosivusto toimii perehdyttämismateriaalina johtamisen kysymyksissä uudelle johtajalle, mutta myös johtamisen tukena johtajana jo toimivalle.

Materiaalia tuotettiin yhdessä kasvatuksen työalajohtajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Verkkosivuston rakenne noudattelee tulosten mukaista jakoa. Kasvatuksen työalajohtajan johtamistyö koostuu ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisesta. Lisäksi sivusto sisältää työalajohtajien toivoman mahdollisuuden vertaisuuteen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Kehittämishanke osoitti, että verkossa tapahtuva yhteiskehittäminen on hyödyllinen keino muodostaa jaettu ymmärrys työalajohtajan johtamistyön eri osa-alueista.


Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/163678

Lisätietoja: Johanna Nyman, Kotka-Kymin seurakunnan kasvatuksen työalavastaava, johanna.nyman@evl.fi

Teksti Johanna Nyman
Kuva Miika Manninen