De unga är de bästa experterna

0
1708

Dagens unga har fötts och vuxit upp i en helt annan värld än de äldre generationerna.Deras sätt att se på saker är helt annorlunda än medelålders eller ännu äldre, vilka ofta är beslutsfattare inom kyrkan.

Enligt kommunallagen 26§ (2015) måste kommunerna ha ungdomsfullmäktige eller någon annan påverkande grupp  för att garantera de ungas möjligheter till deltagande och påverkan. Ungdomslagen från år 2017 stärker de ungas möjligheter att delta och påverka i samhället samt främjar de ungas delaktighet och likvärdighet. Ungdomslagen gäller också kyrkan.

För delaktigheten kan man definiera också en social och politisk dimension. I församlingarna är den sociala dimensionen betydligt starkare än den politiska och representativa. Också efter skriftskolan erbjuds de unga intressanta kanaler för delagande och delaktighet. På tröskeln till vuxenlivet bryts ändå de flesta ungdomars kontakter till församlingen och deras påverkningsmöjligheter kanaliseras utanför kyrkan.

Arbetet är gjort

Ungdomsfullmäktige finns i nästan 300 kommuner. Att de finns har möjliggjort det för allt flera unga att bekanta sig med, lära sig om och växa sig in i den lokala administrationskulturen. Man kunde tänka sig att detta skulle sänka tröskeln till deltagande också i församlingarnas administration. Så är dock inte fallet.

Man har dock också inom kyrkan gjort en hel del för att främja ungas deltagande och påverkan. Ett exempel på detta är de ungas framtidsseminarium Kirkko 2025 (2020-2030). De ungas grupp för påverkan NAVI har verkat under nästan hela 2000 talet. Kyrkomötets beslut år 2006  om att godkänna också 16-åringars rösträtt var ett betydande steg mot möjliggörande av representativitet. Bedömningen av barns påverkan (LAVA) togs i bruk 2015. Redan 1968 grundades Ungdomens Kyrkodagar (UK), som möjliggjorde att unga i Borgå stift fick sin röst hörd.

Förfrågan

I november 2017 fick kyrkostyrelsen ett uppdrag av kyrkomötet att utveckla ungas deltagande och påverkan inom kyrkan. Med representanter från kyrkomötet, KCSA, Nuori kirkon työntekijä och NAVI grundades en utvecklingsgrupp. Under våren 2018 utreddes i en förfrågan ungas och unga vuxnas deltagande i kyrkan påverkan och behovet av detta inom församlingarna och i stiften. De flesta so svarade ansåg att främjandet av de ungas och de unga vuxnas deltagande i beslutsfattandet på lokalnivå var viktigt eller mycket viktigt också inom kyrkan som helhet. Stiftsnivå fick ett lite lägra understöd.

Man måste lyssna på de unga

På kyrkomötet 2019 föreslog kyrkostyrelsen att kyrkans lagstiftning borde ändras så att församlingarna har ett krav på sig att höra de unga i beslutsfattandet och att deltagandet skall förverkligas på ett lokalt ändamålsenligt sätt, vilket byggs upp tillsammans med de unga. Förslaget är alltså inte ett ungdomsfullmäktige, likt kommunernas, utan de unga kan höras och deras deltagande skall stärkas lokalt på olika sätt och med olika praxis. Dessutom föreslår kyrkostyrelsen att stiften årligen arrangerar träffar, vid vilka biskopen, domkapitlets personal och stiftets kyrkomötesrepresentanter deltar, för unga representanter i påverkningsgrupper. Man föreslår också för de årligen arrangerade ungas framtidsseminarium, UK och kyrkomötets framtidsutskott skapas en bestående strukturell kontakt och att kyrkomötet möter barn och unga en gång under sin mandatperiod. Man föreslår också att kyrkomötet kan be om utlåtande från framtidsseminariet och UK i frågor som berör unga och att dessa ha initiativrätt till kyrkomötet. Nästa gång behandlas ärendet vid kyrkomötet i november.

För att de ungas röst skall höras i kyrkan behövs mycket samarbete både mellan de anställda och mellan de unga. Nu är det dags att bryta nuvarande verksamhetsmodell, så att de ungas expertis kunde förverkligas.

Text Sirpa Syrjä, expert i kyrkans enhet för fostran och familjefrågor