Det är möjligt att vara utan arbetstid, om lagen det tillåter

0
1275

Den nya arbetstidslagen (872/2019) trädde i kraft 1.1.2020. Förutsättningarna för att vara utan arbetstid är annorlunda än i lagen från år 1996.

Det förutsätts att alla som är utanför arbetstidhar verkliga möjligheter att fatta beslut om den agna arbetstiden, dvs. arbetstidsautonomi. Dessutom har undantagen för tillämpningen förändrats. Kyrkomötets arbetstidsförordning från år 1998 är nu ogiltig. P.g.a. detta måste förutsättningarna för frånvaron av arbetstid bedömas skilt för varje arbetstagare på nytt.

De tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattats av kyrkans arbetstidsförordning har varit tjänsteinnehavare inom diakonin, ungdomsarbetsledare, ledare för barnarbetet samt sommaranställda inom det andliga arbetet. Dessa grupper anställda ses nu omfattas av arbetstidslagen.

Den arbetstidslag som trädde i kraft från början av år 2020 är en allmän lag som man skall ha som utgångspunkt i alla anställningsförhållanden. Men, på tjänsteinnehavare och anställda, som själva kan fatta beslut om sin arbetstid, dvs. har den arbetstidsautonomi som aves i lagen, kan man tillämpa det tillämpningsundantag som stiftats om i 2§. De kan vara utanför arbetstidslagen. Tillämpningsundantaget möjliggör det fortfarande för präster och kantorer som utför kyrkliga förrättningar att förbli utanför arbetstidslagstiftningen. Men, alla präster och kantorer omfattas inte automatiskt av undantaget. Om arbetstagaren inte själv kan fatta beslut om arbetstidens mängd eller var den utförs eller man inte heller kan tillämpa något tillämpningsundantag, skall arbetstagaren omfattas av arbetstid. Granskningen skall ske skilt för varje tjänst, inte kategoriskt per yrkesgrupp.

Den gamla arbetstidslagenär i kraft under en övergångsperiod fram till 31.1.2020.Fram till det är det möjligt att tillämpa den gamla lagens arbetstidslöshet. Förutsättningarna för att vara utan arbetstid skall vara granskade före 1.4.2020. Åt tjänsteinnehavare skall det enligt kyrkolagen 6:18§ och åt arbetstagare enligt arbetsavtalslagen 2:4§ meddelas utgående från vilket tillämpningsundantag arbetstidslösheten grundar sig på.

Möjliga arbetstidsarrangemangsom andliga tjänsteinnehavare kan flyttas till inom kyrkans avtal är allmän arbetstid och kansli arbetstid. Modularbetstid är inte förenlig med arbetstidslagen. Det är ett försök inom kyrkans kollektivavtal, som man kan ha gjort ett lokalt avtal.

Meningsskiljaktigheter gällande tillämpningen av arbetstidslagen på tjänsteinnehavare avgörs i förvaltningsdomstolen, för de i arbetsavtalsförhållande avgörs de i tingsrätten. Hur arbetstidslagen tillämpas på tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan inte beslutas om i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar, vare sig centralt eller lokalt.

Just nu förhandlas det om det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet. Genom kollektivavtalet kan man inte avtala om frihet från arbetstid som ett undantag från arbetstidslagen. Meningsskiljaktigheter gällande tillämpningen av arbetstidslagen på tjänsteinnehavare avgörs i förvaltningsdomstolen, för de i arbetsavtalsförhållande avgörs de i tingsrätten.

Text Arja Lusa