Diakoniatyössä kannattaa kehittää terveyttä tukevia palveluita

0
1683

Tutkimuksen päätuloksina pidämme haastateltavien ilmaisemaa tarvetta saada tietoa ja ohjausta terveyteensä liittyvissä asioissa sekä heidän motivoituneisuuttaan osallistua terveyteen liittyviin mittauksiin. Haastatellut pitivät tärkeänä työntekijän henkilökohtaista kohtaamista ja kiinnostusta asiakkaan terveydestä.

Ihmisten vastuu terveydestään ja omahoidosta laajenee koko ajan. Digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden käytön hallitsemisesta on tulossa yhä kriittisempi tekijä terveyspalveluiden saamisessa, tiedon tuottamisessa omasta terveydestä sekä omahoidossa. Digipalveluiden käytön esteitä ovat riittämättömät välineet ja taidot, palveluiden vaikeakäyttöisyys, taloudellinen tilanne, kiinnostuksen puute e-asiointia kohtaan sekä toiveet henkilökohtaisesta palvelusta. Asiakkaille tulisi tarjota palveluita ottaen huomioon heidän tiedolliset, taidolliset ja taloudelliset lähtökohtansa.

Palveluohjausta ja asiointiapua tarvitaan

Terveydenhuollon jatkuvan muutoksen keskellä diakoniatyöntekijä seuraa kehitystä työalueellaan ja miettii, kenen asiointi vaikeutuu, kuka jää ilman palveluita, miten heitä voi ohjata tai saattaa palvelun piiriin, miten vaikuttaa epäkohtien poistamiseksi. Opinnäytetyön perusteella ajattelemme, että diakoniatyön paikka terveyspalveluiden kentällä on tällä hetkellä palveluohjauksessa ja asiointiavussa, kuten se on sosiaalipalveluihin liittyvässä sosiaaliohjauksessa. Diakoniatyön kannattaa edelleen kehittää terveyttä tukevia palveluita, muun muassa asiointiapua.

Sairaanhoitajakoulutus on diakonissan pohjakoulutus ja ammatillisen osaamisen vahva lähtökohta. Siitä on hyötyä monimuotoisessa ja jatkuvasti muutoksessa olevassa diakoniatyössä. Koulutuksensa perusteella diakonissoilla on asiantuntijuutta, terveysosaamista ja luotettavaa tietoa. He voivat auttaa ja tukea terveyteen liittyvissä asioissa, tunnistaa riskiasiakkaat ja ohjata heidät eteenpäin.

Kysymyksiä heräsi

Diakonissan luo tulevan täytyy voida luottaa siihen, että diakonissalla on ajankohtaista ja luotettavaa tietoa terveydestä. Tutkimuksen aikana heräsi kysymys: onko? Entä, onko kirkolla tahtoa ja resursseja pitää yllä diakonissojen osaamista ja varustaa vastaanottoja terveyden edistämistä varten? Yksi konkreettinen työväline olisivat Duodecimin Terveysportin sairaanhoitajan tietokannat, jotka tarjoaisivat ajantasaisen tiedon asiakkaan ohjaukseen ja ammattitaidon ylläpitämisen tueksi.


Opinnäytetyö

• Korson seurakunnassa aloitettiin vuonna 2018 diakonissan vastaanotto, jossa asiakkaat voivat saada erilaisia terveyteen liittyviä mittauksia ja terveysneuvontaa. Diakoniatyöntekijä Mirja Jalo teki Diakissa opiskelijatovereittensa kanssa vastaanoton asiakkaille haastattelututkimuksen.

• Tavoitteena oli selvittää, miten asiakkaat kokivat diakonissan vastaanoton ja minkälaisia odotuksia heillä oli. Lisäksi kartoitettiin asiakkaiden ajatuksia omahoidosta ja diakonisesta hoitotyöstä.

• Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin Theseuksen opinnäytetietokannassa. Se löytyy nimellä: Diakonissan vastaanotto Korson seurakunnassa, asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia.


Teksti Mirja Jalo
Kuva Riikka Jäntti