”Att lyssna och fråga är viktiga för att stanna upp”

0
1118

Årets diakoniarbetare, Mirva Kuikka, är glad över den erkänsla hon fått. Hon upplever sitt arbete meningsfullt och värdefullt.

Mirva Kuikka utexaminerades som diakonissa från diakoniinstitutet i Uleåborg år 1987 och verkade som diakoniarbetare i församlingen i Uleåborg fram till år 2009. Efter det har hon arbetat på en utsiktsplats som stiftssekreterare i domkapitlet.

  • Diakoniarbetarna tar modigt kontakt när de vet att det i domkapitlet finns en anställd för dem, en som talar samma språk. Med detta menar jag inte att jag endast skulle vara i kontakt med diakoniarbetare och endast skulle finnas till för dem. Men, det är definitivt en viktig del av mitt arbete, berättar Kuikka.
  • Diakoniarbete är kyrkans kärna och vi har i församlingarna många professionella som utför diakoniarbete och många andra professionella än prästerna. Det är då helt naturligt at detta också skall ses i kyrkans administration, också i domkapitlen, tillägger hon.

Betydelsen av att stöda de anställda

Kuikka verkar som arbetshandledare och utvecklare av arbetslag i sitt stift. Dessutom verkar hon som utbildare inom kyrkans specialutbildning för själavårdare och arbetshandledare samt fungerar som ordförande för uppföljningsarbetsgruppen för diakoniutbildningen.

  • Min grunduppgift är att utveckla diakonin och samhällsarbetet samt den utbildning som leder till detta arbete och att stöda stiftets diakoniarbetare samt de präster som arbetar för att diakonin skall förverkligas i församlingarna. Till mitt arbete hör också att stöda de anställdas andliga liv och att orka i arbetet, berättar Kuikka.

Hon har varit med i många utvecklingsprojekt. I ”Uute” projektet utvecklades ledarskap och välmående i arbetet. Just nu pågår projektet ”Kohdataan” (vi möts), i vilket man söker nya deltagande verksamhetsformer när arbetsmiljön förändras.

En frivillig ersätter inte en professionell

  • Jag är bekymrad över att antalet tjänster för diakonin minskas, konstaterar Kuikka.

Hon ser de frivilliga som en stark resurs för församlingarna, men de kan inte ersätta professionell diakoni.

  • Att lyssna, att fråga, att fundera högt, att vara en spegel, att stilla sig tillsammans och att stanna inför ordet är viktiga sätt att stanna upp. Det är viktigt att granska riktningen under resans gång så att man når det rätta målet, påminner hon.

De hjälpbehövandes antal växer

Kuikka verkar också som Uleåborgs regionförvaltningsverks expert för diakonin inom delegationen för främjande av hälsa och välfärd. Enligt henne ger diakonin en röst åt de tysta, vilka också måste höras i administrationen och beslutsfattandet – inte endast i festtalen.

Kuikka är av samma åsikt som minister Annika Saarikko, som i sitt tal vid kyrkomötet sade att under den tid man återhämtar sig från krisen kommer behovet av kyrkans hjälp inte att minska.

  • Det samhälleliga arbetet kommer att betonas vid sidan av diakonin, då de hjälpbehövandes antal växer efter Coronan.

Detta kommer vi ihåg också efter förra lågkonjunkturen. Det är viktigt att de anställdas, speciellt diakoniarbetarnas, arbetet möjliggörs och får stöd.

Text Eliisa Ala-Kuusisto  
Bild Reijo Koirikivi