En lång och stenig väg till avatar

0
1108

Avtalsrundan, som inleddes med förberedelser av målsättningar i början av hösten 2019, blev lång och annars också en som man minns. P.g.a. Corona epidemin hölls förhandlingarna från mars månad på distans och i början av april bad kyrkans förhandlare riksförlikningsmannen om frivillig förlikning.

En tilläggskrydda gav den nya arbetstidslagen och utlåtandet till Akavas Arbetsråd om tillämpningen av lagen på kyrkans andliga arbete. Kyrkans arbetsmarknadsverk ville vänta på utlåtandet före man kunde göra avgörande framsteg.

Arbetsrådets utlåtande (TN1480/20) kom i slutet av maj, men det gav tyvärr inte lösningar på alla meningsskiljaktigheter som avtalsparterna hade. I detta skede ville dock alla få förhandlingarna i mål och i början av juni kom man fram till ett avtal.

Löneförhöjningar i enlighet med den allmänna linjen

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020- 28.2.2022. Under den här perioden höjs lönerna i alla lönesystem med två allmänna förhöjningar.

I det allmänna lönesystemet höjdes de uppgiftsbaserade grundlönerna i början av augusti med 1,5%. Vid den andra förhöjningen 1.5.2021 höjs de uppgiftsbaserade grundlönerna med 1,9%. Då man beaktar avtalets längd motsvarar helhetsverkningarna av förhöjningarna förhöjningarna övriga branschers förhöjningar.

Konkurrenskaraftsavtalet till historien.

Den 1.2.2017 trädde konkurrenskraftsavtalet i kraft och också kyrkans anställda berördes av arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Nu försvinner förlängningen och arbetstimmarna är de samma som före avtalet. För de som har arbetstid innebär det att en arbetsdag blir 6 minuter kortare och en arbetsvecka 30 minuter kortare. För dem som inte har arbetstid försvinner 24 timmar per år och de som har modularbete blir de årliga modulernas antal 12 färre.

Den kortare arbetstiden träder i kraft per 1.1.2021, men i praktiken tas det i bruk under den sista perioden av innevarande år. Ifall en tre veckors period börjar t.ex. 21.12.2020 och avslutas 10.1.2021, planeras perioden enligt den kortare arbetstiden. Med eller utan arbetstid.

Arbetstidslagen gör inte mera skillnad på personer i tjänsteförhållande eller arbetsförhållande, utan alla är nu på samma startsträck. Kyrkans arbetstidsdirektiv omkullkastades med den nya lagen. Arbetstidslagen måste uppfyllas ifall arbetet inte hör till de som omfattas av undantagen.

Tillämpningsundantag inom det andliga arbetet kan vara:

  • Utförande av religiösa förrättningar
  • Enligt arbetsrådets utlåtande skall de religiösa uppgifternas andel vara väsentlig.
  • Arbetets särdrag skall vara sådant att man inte kan utföra det på sådant sätt att man kan följa upp tiden och arbetsgivaren inte kan övervaka den tid som åtgår.
  • Enligt kollektivavtalet omfattas den här gruppen oftast av sådana vars arbetsuppgifter är kungörelse, fostran, undervisning, mission och diakoni, vilkas arbetstid inte övervakas och vilka själva kan fatta beslut om sin arbetstid.

Både arbetstidslagen och tjänste- och arbetskollektivavtalet förutsätter att de som hör till dessa grupper omfattas av arbetstidsautonomi. Då definieras inte tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens arbetstid på förhand och den följs inte heller upp, utan de anställda kan själv fatta beslut om sin arbetstid. Mera om arbetstidsautonomin finns i avtalsparternas gemensamma instruktion, vilket finns publicerat i Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2020.

Oberoende av avtalet och det gemensamma direktivet ser avtalsparterna ändå olika på ifall da andliga anställda skall omfattas av arbetstid eller inte. JUKOs synvinkel är att arbetstid framöver mera skall vara en regel, mera än ett undantag. Försöken med modularbetstid har visat arr arbetstidsplanering är möjlig också i det andliga arbetet.

Ifall den egna arbetstiden/arbetstidslösheten ger dig huvudbry kan du vända dig till din JUKO förtroendeman eller ta upp frågan med din arbetsgivare. Du får också experthjälp från ditt egna förbund!

Avtalsparternas arbetstidsarbetsgrupp följer upp hur arbetstidslagen tillämpas i församlingarna.

Försök med modularbetstid är fortsättningsvis möjliga. Avtalsparterna reder ut ifall modularbetstid kan vara norm.

Söckenhelgs arbetstidsförkortning och för dem utan arbetstid

Avtalet för med sig också en arbetstidsförkortning också för dem utan arbetstid. Ifall en anställd utan arbetstid arbetar på en söckenhelg som finns uppräknad i kollektivavtalets 171§, får hen en extra ledig dag under pågående eller följande kalendermånad. Förkortningen ersätts inte i pengar.

För att få den extra lediga dagen förutsätts att arbetet som utförts på söckenhelgen väsentligt motsvarar en vanlig arbetsdag.

Ersättning för lägerarbetstid för läger som är längre än 36 timmar

Den prövningsbaserade ersättningen i tid för lägerarbete tas bort från avtalet. Från början av augusti 2020 får alla en ledig dag per 36 timmars läger. Övriga ersättningstrappor förblir kvar.

Lite förbättring i familjeledigheterna

Den tillfälliga vårdledigheten med lön för vård av sjukt barn har utökats från under 10 åriga handikappade barn till att gälla utan åldersgräns, ifall barnet insjuknar plötsligt.

Text Anne Kaitainen, JUKO ry