Tillämpningen av den nya arbetstidslagen

0
1187

Eftersom arbetsmarknadsparterna var av olika åsikt bad Akava arbetsrådet om utlåtande angående hur den nya arbetstidslagen skall tillämpas i Finlands evangelisk-lutherska kyrka för de andliga tjänsteinnehavarna och anställda.

Under beredningen av lagen lyckades Akava påverka lagens tillämpning, men det förblev ändå olika tolkningar.

Det utlåtande som arbetsrådet gav 29.5.2020 är ett viktigt ställningstagande för kyrkans tjänsteinnehavares och anställdas arbetarskydd. Centralt i beslutet är den princip som arbetsrådet lyfter upp i sitt utlåtande, enligt vilken arbetstidslagen aldrig kan tillämpas endast utgående från uppgifts- eller yrkesbetäckning. Utan man skall i varje enskilt fall bedöma de verkliga omständigheterna i vilka arbetstagaren arbetar.

Arbetstidsautonomi

I arbetstidslagen avses med arbetstidsautonomi att den anställdas arbetstid inte på förhand bestäms, den övervakas inte och den anställda kan själv fatta beslut om sin arbetstid. Arbetstidsautonomi är en förutsättning för att den anställda skall kunna bli utanför tillämpningen av arbetstidslagen.

I praktiken förutsätter det att man blir utanför arbetstidslagen att den anställda inte har en regelbunden arbetstid, som hen skall följa. Då man bedömer detta är det väsentliga att ta ställning till den anställdas möjligheter att påverka arbetstidens längd och var arbetet utförs. Avgörande är t.ex. inte ifall arbetstagarens arbetstid aktivt följs upp. Det betyder i praktiken att arbetstidsautonomi innebär att arbetstagaren själv kan fatta beslut om var arbetet utförs samt hur mycket tid som går åt per dag eller vecka.

Övriga andliga arbetstagare och tjänsteinnehavare

Arbetsrådet tog ställning till branschens tillämpningsundantag för arbeten, till vilkas särdrag hör att de utförs i sådana omständigheter att man inte kan se det som arbetsgivarens uppgift att övervaka arbetstidsarrangemangen. Riksdagens arbetslivs- och jämnställdhetsutskott ansåg i sitt betänkande att också arbetstagare med andra religiösa uppgifter än förrättningar kan ses i ljuset av detta undantag.

Arbetsrådet konstaterade att det inte är möjligt att enhetligt ge ett utlåtande om någon enskild yrkesgrupp skall bli utanför arbetstidslagen utgående från undantagen. Arbetsrådet betonade att avgörandet att bli utanför arbetstidslagen skall fattas för varje fall enskilt. Det betyder att arbetsrådet såg det som möjligt att t.ex. en diakoniarbetare eller en sekreterare för det internationella arbetet eller en ungdomsarbetsledare kan vara utan arbetstid. Det samma gäller sådana präster och kantorer som inte förrättar gudstjänster eller förrättningar annat än tillfälligt. Arbetstidsfrågan måste lösas i verkligheten på var och en arbetsplats.

Arbetsrådet konstaterade också i sitt utlåtande att ifall arbetsgivaren fattat fel beslut gällande om någon skall omfattas av arbetstidslagen och har låtit bli att följa den, följer inte automatiskt att lagen skall tillämpas. Detta kan dock få konsekvenser. I sista hand är det dock en domstol som fattar beslut om tillämpningen av arbets- och tjänsteförhållanden.

Sekreteraren för arbetslivslagstiftnings-, arbetslivs- och arbetsmarknadspolitiska utskottet, Akalex nätverkets dragare miia.kannisto@akava.fi.

Du kan sända aktuella juridiska frågor till juristen på adressen
tiina.laine@dtl.fi eller arja.lusa@knt.fi

Text Miia Kannisto