Ydinosaamisen ytimessä

0
1323

Mistä muodostuu ammatin ydinosaaminen? Entä mihin neljään alueeseen jäsennetään kirkon ammattien yhteinen ydinosaamiskuvaus? Vastaukset löytyvät tästä jutusta.

Keskustelu ydinosaamisesta käynnistyi kirkossa vuosituhannen alkupuolella, ja ydinosaamiskuvaukset hyväksyttiin kymmenen vuotta sitten. Vaikka ydinosaamiskuvauksia on päivitetty, toimintaympäristön ja ammattien kehittymisen myötä tarve ydinosaamiskuvausten uudelleen kirjoittamiselle tuli ajankohtaiseksi joitakin vuosia sitten.

Kahden viime vuoden aikana kuvauksia on työstetty kirkon eri ammattien koulutusten seurantaryhmissä sekä työpajoissa. Kirkkohallitus hyväksyi keväällä 2020 kirkon ammattien yhteisen ydinosaamiskuvauksen sekä kymmenen ammatin tai erityistehtävän ydinosaamiskuvauksen.

Ydinosaaminen kehittyy jatkuvasti

Uusien ydinosaamiskuvausten perustana on kirkon ammattien yhteinen ydinosaamiskuvaus. Yhteinen ydinosaaminen jäsennetään neljään alueeseen, joita ovat vuorovaikutusosaaminen, teologinen ja arvo-osaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen.

Ammatin ydinosaaminen muodostuu ammatin ydinosaamisesta ja kirkon ammattien yhteisestä ydinosaamisesta. Siksi niitä on hyvä lukea kokonaisuutena. Ammatin ydinosaamiskuvaus kuvaa ammatin ydintä: tietoja, taitoja ja kykyjä, joita työssä käytetään ja sovelletaan työhön. Ydinosaamiskuvaus kuvaa koko ammattikunnan osaamista. Siksi kuvaukset ovat laajoja ja kattavia. Ydinosaaminen kehittyy jatkuvasti työuran aikana. Osaaminen laajenee, syvenee ja voi kehittyä myös erityisosaamiseksi.

Yhteisenä lähtökohtanä kirkon missio

Kirkon ammatit ovat syntyneet erilaisten prosessien tuloksena ja vastauksina oman aikansa haasteisiin. Niitä on tavallisesti tarkasteltu toisistaan irrallaan, mutta nyt ammattien nähdään nousevan samasta ytimestä ja liittyvän toinen toisiinsa. Kaikilla kirkon ammateilla on yhteinen lähtökohta: kirkon missio.

Kirkon missiossa on viime kädessä kyse Jumalan missiosta (Missio Dei), joka on Jumalan pelastavaa, parantavaa ja uudistavaa työtä tässä langenneessa maailmassa. Siihen sisältyy sosiaalieettinen vastuu, toimiminen heikoimpien kanssa ja puolesta sekä evankeliumin kertominen uskon syntymiseksi ja Jumalan kuvana kasvamiseksi. Tätä kirkko toteuttaa kokonaisvaltaisesti: kohtaamalla, kutsumalla, palvelemalla ja kertomalla hyvästä sanomasta.

Monipuolinen työväline osaamisen johtamisessa

Kuvaukset ovat työvälineitä osaamisen johtamiseen. Niitä voidaan hyödyntää, kun seurakunnassa halutaan hahmottaa ammatteja yhdistävä yhteinen ydinosaaminen sekä hengellisen työn ammattien erilaiset osaamisprofiilit.

Ydinosaamiskuvauksia voidaan käyttää, kun halutaan tehdä näkyväksi työntekijöiden, tiimien ja koko työyhteisön osaamista. Kuvaukset antavat työvälineen osaamistarpeiden kartoittamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen koulutuksen avulla. Kuvauksia voidaan hyödyntää kun suunnitellaan, mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan työyhteisössä.


Kuvauksissa painotetaan

  • ammatin profiilia ja tehtävässä tarvittavaa osaamista
  • vuorovaikutusosaamisen merkitystä ja laaja-alaisuutta kirkon työssä (dialoginen vuorovaikutus, digitaalisuus, ohjausosaaminen, viestintäosaaminen)
  • kestävän kehityksen osaamista
  • tulevaisuussuuntautuneisuutta sekä yhteisöllistä työskentely- ja kehittämisosaamista
  • seurakuntalaisten ja seurakuntien alueilla asuvien osallisuuden vahvistamiseen liittyvää osaamista

Täällä ne ovat

  • Kirkon ydinosaamiskuvaukset -verkkosivustolle pääsee kirkon evl.fi/plus-verkkosivuston Koulutus ja työelämä -osiosta.
  • Myös lyhytosoite evl.fi/ydinosaaminen vie perille.
  • Sivustolla ovat esimerkiksi diakonian viranhaltijan, nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan ydinosaamiskuvaukset, joiden ammatillinen ydinosaaminen pohjautuu sosionomin (AMK), sairaanhoitajan (AMK) tai yhteisöpedagogin (AMK) osaamiseen.

Teksti ja kuva Marja Pesonen ja Helena Tuominen