En praktisk strategi, i alla fall

0
1168

Idén med den nya strategin ”öppna dörrar” är inte ett imperativt reglemente, utan ett hjälpmedel som för med sig möjligheter.

Jag vågar generalisera: vi som arbetar på fältet är initiativrika, har ett personligt grepp om arbetet och vågar ta till orda. Linjedragningar som kommer från ovan får inte alltid ett reservationslöst godkännande. Speciellt om de kommer plötsligt, oombedda och överraskande. Kyrkans, regelbundet uppdaterade strategi, är inte så regelbunden att man vet när man kan vänta den. Därför kom det på ungdomsarbetsledarnas pannor en helt ny rynka när informationen om den nya strategin dök upp. Vad vill ”de” nu att vi skall göra? Har ”de” ens en susning av vad man gör på församlingsnivån?

I september godkände kyrkostyrelsen en strategi för kyrkan, som stäcker sig fram till år 2026. Före detta utsågs en styrgrupp som inledde sitt arbete i januari 2019. Som hjälp för denna grupp fungerade en arbetsgrupp, sammanställd av kyrkostyrelsens personal, vilken producerade det material som styrgruppen behövde för att få bakgrundsfakta och bearbetare texten till ett strategidokument. De förverkligade också informations- och diskussionstillfällen i anslutning till processen.

 • Min egen personliga motivering för det här projektet var p plats, för jag har en benägenhet till strategiskt tänkande, konstaterar beredningsgruppens medlem, teol.Dr, docent och forskare vid kyrkans forskningscentral Jyri Komulainen.
 • Att förändra kyrkans verksamhetskultur kräver att man funderar på hur kristen tro skall uttryckas idag. Senast nu måste vi ta bort skygglapparna från ögonen och se den omgivande världen som en helhet. Arbetet måste utföras så att man är medveten om sin omgivning, fortsätter Komulainen.

Plats för nytänkande

”öppna dörrar – kyrkans strategi 2026” är en 24 sidor lång helhet, som vid en snabb anblick innehåller basfrågor. Vilka nya synvinklar tillför den församlingarnas anställda?

 • I startegin sammanslås traditionellt och nyare synvinklar. I planeringen tog vi i betraktande speciellt samhälleliga förändringar. Vi har nått en vändpunkt, vid vilken utgångspunkterna i tron tydligt har förändrats i relation till tidigare år. Millennierna, födda på 1980-talet, tänker på tron, men också på institutionerna på ett helt annat sätt och betonar mera individualiteten. Därför börjar andlighet mera vara dagens ord än religion och kyrka, säger Komulainen.
 • Vi behöver en fräsch, modig och experimentell arbets- och verksamhetskultur i kyrkan. Man gör fel, men man behöver inte vara rädd för dem. Vi behöver andligt utrymme för nytt tänkande, modiga spelöppningar och resurser för nytt arbete, i vilket digitaliseringen är en dimension. Att försvara de svaga och att dem kraft skall betonas allt starkare.
 • Diakoner, ungdomsarbetsledare och alla som arbetar på studieinrättningar utför det praktiska arbete som har betydelse för människor och för kyrkans framtid. När ni utför arbete i kyrkans yttre cirkel, innehar ni en ytterst viktig nyckelposition.
 • För mig är idealet en kyrka som kommit över den gamla traditionen med statskyrka. Den är medveten om att den är ett sidokontor för den globala Kristus kyrkan, vilken öppnar sig för ekumeniskt samspel, speciellt med Asien och Afrika. Jag skulle vilja se kyrkan som en radikal spelare i samhället, vilken lyfter fram att Guds rike utgår från de fattiga.

Sex huvudteser

 • Öppna dörrar utåt
 • Öppna dörrar mot kyrkan och tillväxten
 • Öppna dörrar mot alla
 • Öppna dörrar mot det gemensamma arbetet och kompanjonskap
 • Öppna dörrar mot nya möjligheter
 • Öppna dörrar mot framtiden

Text och bild Mikko Saari