Lediga dagar i andligt arbete utan arbetstid

0
1107

I arbets- och tjänstekollektivavtalet har avtalats om två lediga dagar i veckan för arbetstagare och tjänsteinnehavare med andligt arbete utan arbetstid.

”Då man placerar lediga dagar skall man vara planenlig och beakta både församlingens verksamhet och tjänsteinnehavarens/arbetstagarens behov. I arbete utan arbetstid är det viktigt att begränsa arbetsdagarnas antal rätt i relation till mängden arbete och att planera lediga dagar planenligt”, sägs det i avtalet. Exakta direktiv finns dock inte i avtalet.

Kyrkostyrelsen har i sina rekommendationer gällande prästernas, lektorernas och kantorernas lediga dagar konstaterat att kyrkoherden skall diskutera med församlingens präster, lektorer och kantorer då planen för de avtalsenliga lediga dagarna görs upp. I planen skall också utmärkas lediga dagar för lägerarbete, årssemester och tjänsteledigheter i den utsträckning man vet om dem vid planeringen. Planen kan göras skilt för våren, sommaren och hösten.

I praktiken gör man väldigt långt på samma sätt också för de övriga med andligt arbete. Planen uppgörs med förmannen för en verksamhetsperiod i taget.

Att flytta en ledig dag

Ifall det blir ett tillfälligt förhinder att hålla en ledig dag, men så att man vet om det på förhand, flyttas den lediga dagen i första hand till en annan dag, samma vecka. Man måste dock ge ledigt senast inom tre kalenderveckor, ifall man inte kommer överens om annat. En ledig dag som flyttats p.g.a. läger skall es senast inom två kalendermånader efter lägret tagot slut. Ifall man inte kan ge ledigt, ersätts det med pengar.

Ifall man blir förhindrad att hålla en ledig dag p.g.a. någon plötsligt, brådskande arbetsuppgift, flyttas den lediga dagen att hållas inom de tre närmast påföljande kalenderveckorna. Ifall personen insjuknar på den flyttade lediga dagen, flyttas den på nytt.

Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden

Inkommande jul skall man första gången tillämpa den extra lediga dag som enligt kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal skall ges till kyrkans andliga tjänsteinnehavare/arbetstagare, utan arbetstid.

Avtalsenliga söckenhelger är långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärds torsdag, midsommarafton och trettondag, första maj, självständighetsdag, julafton, juldag, annan dag jul och nyårsdag ifall dessa infaller måndag till fredag.

Ifall en anställd med andligt arbete, arbetar på en söckenhelg, skall hen få en extra ledig dag senast inom en kalendemånad. Ifall söckenhelgen infaller på en ledig dag, men tjänsteinnehavaren/arbetstagaren måste arbeta på söckenhelgen som skulle varit en ledig dag, får hen ledigt enligt tidigare nämnda sätt att flytta lediga dagar. Utöver detta får hen en extra ledig dag för att hen arbetade på en söckenhelg.

Förutsättningen för att det skall bli en extra ledig dag är att arbetet i väsentlig mån motsvarar en arbetsdag. Förmannen bedömer om kraven uppfylls. Uppgifterna skall till sin natur vara vanliga arbetsuppgifter. Det krävs ingen specifikt antal timmar, men uppgifterna skall vara sådana att måste utföras just på den söckenhelgen.

Förutom den nödvändiga arbetsuppgiften, kan man placera också andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren förutsätter att man gör. De får inte vara endast utfyllnad, konstgjorda arbetsuppgifter, vilka inte är naturliga att de görs just på den dagen.

Extra lediga dagar ersätts inte med pengar. Ifall arbetet förblir ogjort p.g.a. sjukdom, får man inta extra ledigt för dagen. Ifall sjukdomen infallen på den extra lediga dagen, flyttas den till senare.

Det går att spara i arbetstidbanken

Arbetsgivaren fattar beslut om användning av arbetstidsbanken. Inför ibruktagandet skall förhandlingar genomgås, vid vilka JUKOs medlemmar representeras av JUKOs förtroendeman. Ifall det inte finns en förtroendeman, väljer juko-medlemmarna bland sig en förhandlare. Man kan anslutas till banken endast frivilligt.

I banken kan man spara arbetstidsersättningar, ersättningar för beredskaps arbete, ersättningar för lägerarbete och lägerarbetstid, lediga dagar som man gått miste om p.g.a. lägerarbete eller motsvarande ersättningar som andliga anställda med arbetstid är berättigade till, flyttade lediga dagar för andliga anställda utan arbetstid och inom vissa gränser också årssemester. Listan kan lokalt begränsas, men inte utökas. Extra lediga dagar kan inte sparas.

Text Anne Kaitainen, förhandlingschef, JUKO ry