Partiellt distansarbete torde fortsätta också efter Corona tiden

0
653

Corona tiden stängde dörrarna och födde en situation, i vilken förmännen inte just mera träffade sina underordnade och också arbetskamraterna träffades mest på distans. Det blev en tid av distansarbete, instruktioner och avtal på distans. 

Kyrkans andliga arbete sker på olika platser. Man utför det i egna byggnader, skolor, hem, på anstalter, i samarbetspartners utrymmen, i köpcentrum och så vidare.

Arbete som ofta passar för distansarbete är kansliarbete, så som skriftliga uppgifter, skaffande av information samt planerings- och förberedelsearbete. Initiativet till distansarbete kan tas av både arbetstagaren och -givaren, men ingendera parten är tvingad till att gå med på distansarbete. Distansarbetet förändrar inte arbetsgivarens eller arbetstagarens rättigheter eller skyldigheter gällande arbetsförhållandet. Detta gäller t.ex. frågor gällande arbetsledning. Reglerna kring distansarbete finns under reglementen som allmänt gäller för tjänster och arbetsförhållanden.

Likartade avtal, olika praxis 

Enligt slumpmässigt utvalda församlingar i östra och södra Finland kommer det fram att allmänna direktiv gällande distansarbete har gällt distansarbete som utförs oregelbundet, medan regelbundet distansarbete har man avtalat om personligen. Dessa avtal om distansarbete följer klart de europeiska arbetsmarknadsparternas ramavtal gällande distansarbete (2002) och de finländska arbetsmarknads centralorganisationernas ramavtal (2005). 

I de slumpvis utvalda församlingarna hade man som modell använt Kyrkans arbetsmarknadsverks modellavtal för distansarbete. I modellavtalet definieras platsen där arbetet utförs, arbetsuppgifterna och deras omfattning, de förpliktelser som arbetet medför. Man definierar också vilka arbetsredskap som används och ansvarsfördelningen gällande dem. Man avtalar om uppföljningen av arbetet, hur den anställda är anträffbar, hur man rapporterar och hur man håller kontakt. I en del församlingar har man avtalat om distansarbete endast med sådana anställda som har arbetstid, i andra också med sådana som utför andligt arbete, för att distansarbete är regelbundet arbete.

I instruktionerna såg det ut som om huvudlinjen skulle ha varit den att församlingsmedlemmarnas eller klienternas rätt att få service på det sätt som situationen kräver skulle gå före distansarbetet och den anställdas önskemål gällande distansarbete. En vanlig linjedragning var att man som distansarbete kan göra allt annat utom klientarbete, vilket definierats som ett arbete man utför på sin arbetsplats. I direktiven och i avtalen ser man över hela linjen att man planerar följa upp förverkligandet av distansarbetet, men det förblir öppet hur man skall göra uppföljningen.

Distansarbetet är en ny utmaning för ledningen

Distansarbetet leds ofta virtuellt då man mera sällan möts ansikte mot ansikte med förmannen. Jämfört med traditionell ledning blir förtroende och att upprätthålla det allt viktigare, att stöda personalen i hantering av tiden och användning av olika utrymmen samt att hålla fast vid gemensamma mål. Viktigt är också att ha klar praxis för hur man håller kontakt, uppdaterar gemensamma arbetsverktyg och säkerställer säkerheten i fysiska och virtuella arbetsutrymmen. Det behövs regler och fungerande system för möten för samarbetets skull och för att arbetet skall flyta och för gemenskapens skull och ur hela organisationens synvinkel för att garantera det strategiska kunnandet. Det behövs också nya kollektivavtal och ledningsmodeller och att leda arbete oberoende av tid och plats.

Text Tiina Heiskanen


Advokat Jouni Heinos råd för avtal om distansarbete

Jouni Heino
  1. Eftersom olika praxis för distansarbete har blivit allt vanligare borde arbetsgivaren, i samarbete med personalen, göra upp skriftliga direktiv för de principer som gäller vid distansarbete. Detta också med tanke på fortsättningen. Detta säkerställer likvärdiga principer då distansarbete förverkligas. Praxis för distansarbete behöver inte vara det samma för alla anställda, men arbetsgivare måste bemöta likvärdigt alla anställda som utför liknande arbetsuppgifter.
  2. Det är arbetsgivaren som skall överväga behovet av ett skilt avtal om distansarbete. Ifall det inte, utöver de allmänna direktiven, är nödvändigt att göra ett skilt avtal med den enskilda anställda skall man i de allmänna direktiven definiera bl.a. hur många dagar man utför distansarbete, hur man anmäler till arbetsgivaren om distansarbete och ifall arbetsgivaren, med god motivering, kan ställa in distansarbetsdagen. Det är skäl att i de allmänna direktiven för distansarbete nämna i vilka situationer som arbetsgivaren, på basen av sin direktionsrätt, kan kräva att den anställda kommer till sin arbetsplats. I det sammanhanget lönar det sig också att definiera en tillräckligt lång tid inom vilken den anställda skall komma till sin arbetsplats.
  3. Arbetsgivaren ansvarar för den anställdas trygghet och under distansarbete. Detta omfattar både fysiskt och psykiskt arbetarskydd samt övriga belastningsfaktorer i arbetet. Å andra sidan betonas, i distansarbetet, den anställdas egna ansvar. Dessa frågor skall arbetsgivaren regelbundet följa upp och behandla i samarbete med de anställda.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen täcker olyckor under distansarbetet i mindre utsträckning och gäller endast då arbete utförs, men t.ex. inte under pauser. Det lönar sig att säkerställa försäkringsskyddet hos arbetsgivarens försäkringsbolag. En del försäkringsbolag har skilda försäkringar för distansarbete, vilka ersätter ev. skada som inte ersätts av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

  • I beskattningen kan man för distansarbete göra avdrag för arbetsrum. Storleken på avdraget beror på ifall man använder rummet heltid, deltid eller bara sporadiskt. Ifall den anställda har tillgång till ett arbetsrum på sin arbetsplats anses arbetsrummet hemma var till för endast deltidsbruk. Detta betyder också att man sällan drar någon nytta av avdraget, eftersom det oftast är mindre än det avdrag som görs för inkomstens förvärvande, vilket beviljas automatiskt.

Text Jouni Heino