Ett drägligt avtal i en besvärlig arbetsmarknadssituation

0
526

För den evangelisk-lutherska kyrkan har avtalats om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för tiden 1.3.2022-29.2.2024. I avtalet har avtalats om textförändringar och lönejusteringar det första året. Om löneförhöjningarna 2023 avtalas under slutet av detta år.

Lönerna höjs under 2022 i medeltal med två procent. Förhöjningarna förverkligas per 1.6 med en allmän förhöjning. I det allmänna lönesystemet riktas förhöjningarna till grundlönerna, dvs. de uppgiftsbaserade lönerna. Förhöjningarna är också i tabellen för kravgruppernas minimilöner.

Också erfarenhetstilläggen i det allmänna lönesystemet höjs 1.6.2022. Erfarenhetstilläggen vid tio och 15 år är betydande. För bestämmelserna gällande erfarenhetstilläggens garantidelar gjordes inga förändringar, det betyder att ingen kommer att få mindre erfarenhetstillägg. Ifall det nuvarande erfarenhetstillägget är mindre än det i tabellen, höjs det från början av juni.

Stävan efter att förbättra lönekonkurrenskraften

I detta sammanhang blir det inga förhöjningar i tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas prestationstillägg, ifall inte prestationstillägget är satt att följa grundlönens förhöjningar.

Trots att nivån på avtalets löneförhöjningar nog minst svara mot de allmänna löneförhöjningarna denna gång är det en beklaglig sanning att kyrkans löner släpar efter ii den allmänna inkomstutvecklingen. Löntagarorganisationerna och Kyrkans arbetsmarknadsverk inleder redan detta år, i augusti, förhandlingar kring en modell, med vilken man vill garantera kyrkans konkurrenskraft och stöda dragkraften till kyrkans arbete.

Man fick förbättringar bestämmelserna gällande de andliga arbetarnas lediga tid. I fortsättningen strävar man efter att de veckovisa lediga dagarna är fasta och efter varandra påföljande dagar. I många församlingar gör man redan så, men man kan också placera dagarna hur som helst. Lediga dagar efter varandra är också en arbetarskyddsfråga.

Lägerledigheten ändrades igen

I skrivande stund bereder löntagarorganisationerna och Kyrkans arbetsmarknadsverk exaktare ledighetsplaner för kyrkans andliga arbetare utan arbetstid.

Ledigheterna för läger arbete ändrades igen i denna förhandlingsomgång. År 2020 fick vi rätt till en dags kompensation för ett läger som var 1 dygn och 12 timmar. Följande lediga dag kom dock först efter ett läger på 6 dygn och 12 timmar. Nu tidigareläggs den andra lediga kompenserande dagen. De kommer nu efter ett läger på 4 dygn och 12h. Förändringen blir märkbar speciellt för dem som gör fem och sex dagars läger.

Det är fortsättningsvis möjligt att ta i bruk modularbetstid för det andliga arbetet.

Det första försöket med modularbetstid inleddes i Mejlans församling 2010, när Kyrkans arbetsmarknadsverk och löntagarorganisationerna beslöt om att prova på modellen. Sedan 2017 har kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal möjliggjort ibruktagande av modularbetstid i församlingarna genom lokala avtal.

Försöken med modularbetstid har överlag varit positiva. Nu kan man på arbetsplatserna också komma överens om att befästa modularbetstiden.

De nya familjeledigheterna en del av avtalet

I och med lagändringen som träder ikraft i augusti går de gamla moderskaps-, faderskaps, och familjeledigheterna till historien och istället kommer graviditets- och föräldraledigheten. I fortsättningen har båda föräldrarna, enligt lag, rätt till 160 dagars föräldraledighet. Utöver detta får den förälder som föder barnet en 40 dagar lång graviditetsledighet.

Det har i tjänste- och arbetskollektivavtalet avtalats om som de löner som betalas under föräldraledigheterna. Enligt kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal får den förälder som föder barnet tjänstledigt med lön hela perioden på 40 vardagar samt 32 dagar föräldraledigt, dvs. totalt 72 vardagar. För den förälder som föder barnet förblir alltså den avlönade ledigheten i praktiken som tidigare.

Den andra föräldern får avlönad föräldraledighet 18 vardagar. JUKOs målsättning var också 32 avlönade föräldraledighetsdagar för den andra föräldern, men målsättningen uppnåddes endast delvis. Men, visst blev det en förbättring jämfört med tidigare sex dagar långa faderskapsledighet.

En nyhet i avtalet är ledigheten för vård av närstående, vilket möjliggör ledighet om t.ex. den egna ålderstigna föräldern behöver akut hjälp. Med närstående avses den anställdas barn, förälder, make/maka eller sambo samt en person som lever i ett registrerat parförhållande med den anställda. Man har under ett år rätt att få fem dagar tjänstledighet utan lön för vård av närstående.

I samband med förnyelserna kring familjeledigheterna har man ändrat på åldersgränsen för tillfällig ledighet för vård av sjukt barn eller för att arrangera vård för sjukt barn från 10 år till 12år.

Arbetet fortsätter

Sett ur en förhandlares synvinkel kan man se avtalet som ett dugligt resultat med tanke på vårens arbetsmarknadssituation. Det är självklart att alla målsättningar inte uppnåddes, men vi lyckade ändå uppnå de mest centrala målsättningarna och vi behövde inte ta till arbetsmarknadsåtgärder. Ett avtal är alltid en kompromiss, i avtalet finns med också sådant som är viktigt för arbetsgivarparten. Den mest betydande är begränsningen av möjligheten till lokala avtal, vilket inte motsvarade JUKOs vilja.

Arbetet fortsätter. Direktiv utformas och enligt principen för fortgående förhandlingar kan avtalet utvecklas också medan det är i kraft, ifall både löntagarparten och Kyrkans arbetsmarknadsverk ser på saken på samma sätt.

För JUKOs del, för de kyrkliga förhandlarna, börjar förberedelserna inför förhandlingarna genast efter semestrarna. Det är meningen att man skall komma till ett resultat gällandelöneförhöjningarna 2023 före slutet av år 2022. Ifall man inte kommer överens kan kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal sägas upp per slutet av februari 2023. Då är allting tillbaka vid förhandlingsbordet.

Text Anne Mikkola, förhandlingschef, JUKO / Bild Pentti Mansukoski och Pexels