Semestrarna kommer – men när?

0
597

Då ni läser detta är sommarmänniskornas bästa årstid redan här – hoppeligen gäller det också vädret. Oberoende av vädret är det nu, eller senare i sommar, dags för semester. Under de senaste två åren, under corona tiden, har semestrarna för mera frågor till förbundskansliet än tidigare

Speciellt har medlemmarna funderat på situationer då man avtalat om semester på annat sätt än tidigare eller då förändringar i semestern efter att man kommit överens om tidpunkten. Gällande semestrarna har det kommit några nya skrivningar i kollektivavtalet 2022-2024.

När semester?

Utgångspunkten är att man skall få minst 65 procent av den införtjänade semestern under semesterperioden 2.5-30.9. Resten av semestern från föregående semester införtjäningsår skall ges före nästa semesterperiod börjar. Detta års semestrar skall alltså vara hållna före utgången av april månad. Till detta finns dock ett antal undantag. Arbetsgivaren kan bestämma att ”gammal semester” kan ges före utgången av september månad följande år. En vanlig orsak till detta förfarande är lång tjänstledighet som har hindrat att man hållit semester tidigare.

Arbetsgivarens beslutsrätt gällande semestrarna stäcker sig alltså i undantagsfall, som längst, till september efter det år semestern skulle ha hållits. Efter detta betalas för dem en semesterersättning, ifall man inte enhälligt kommit överens om annat. Enligt Kyrktak 2022-2024 avtalets nya skrivningar kan man dock flytta fram den semester som inte hållits ännu till december månad, följande år, men endast om arbetsgivaren kommit överens med arbetstagaren om detta. Tex för den som kommer tillbaka från en längre familjeledighet kan detta vara till nytta. 

Arbetsgivaren skall, i huvudsak meddela, om semester minst en månad på förhand, men dock allra senast två veckor före semestern börjar. Både semestern under semesterperioden och den som ges utanför skall ges i ett om inta annat kommits överens om.

Ifall något händer? Att flytta semestern

Man kan, av några anledningar, flytta semestern. För det första har arbetstagaren rätt att flytta semestern, ifall man insjuknar eller blir arbetsoförmögen. Alltså, ifall man insjuknar eller skadar sig i en olycka och är sjukskriven under semestern, kan hela semestern, eller delar av den flyttas. Det är viktigt att notera att enligt Kyrktak kan semestern flyttas utan karantänsdagar.

Rätten till att flytta semestern förutsätter att man ansöker om det utan fördröjning, vilket i praktiken betyder att det skall göras genast när man blivit arbetsoförmögen. Man får inte flytta semestern i efterskott. Dessutom behövs ett läkarintyg för att få semestern flyttad. Och naturligtvis får man inte själv, avsiktligt, ha förorsakat arbetsoförmögenheten. Denna punkt i Kyrktak torde vara den enda som jag aldrig ha varit tvungen att medla om.

Krångligare kan det vara när semestern flyttas eller avbryts på arbetsgivarens initiativ. Enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet kan arbetsgivaren ändra tidpunkten för semestern bara det finns tillräckligt vägande skäl och arbetsgivaren meddelar om förändringen minst två veckor före semestern skulle börja. Väsentligt är att detta är ett undantag, det får inte bli praxis. Det vägande skälet skall vara äkta, inte tex att man inte vill avlöna vikarier. Enligt samma paragraf kan man av tungt vägande skäl få flytta semestern utan att ta hänsyn till regeln om två veckors tidsfrist. Detta kan tex vara en storolycka på församlingens område eller något annat motsvarande.

Avbruten semester

I avtalet finns också en paragraf som ger arbetsgivaren rätt att avbryta semestern av tungt vägande skäl. Enligt semesterlagen är det möjligt att avtala om detta i ett kollektivavtal för sådana situationer när semestern avbryts för att man av tungt vägande skäl skall kunna utnyttja den offentliga makten eller för lagstadgade uppgifter i relation till hälsa och säkerhet.

Jag ställer mig tveksam till om kyrkan har sådana uppgifter i relation till den offentliga makten eller lagstadgade uppgifter gällande hälsa och säkerhet. Jag skulle uppmana att ta kontakt med förbundet ifall arbetsgivaren strävar efter att avbryta en redan påbörjad semetster.

Med önskan om en bra semester till alla! Vi hoppas att den för alla börjar planenligt och blir lugn utan arbetsbekymmer!

Text Maarit Engström