Vuosilomat tulevat – mutta milloin?

0
855

Tätä lukiessasi kesäihmisen paras vuodenaika on jo käsillä – toivottavasti myös säiden osalta. Säästä riippumatta käynnissä tai edessä ovat kuitenkin kesälomat, joihin liittyviä kysymyksiä korona-aika on tuonut parina viime vuonna liiton toimistolle aiempaa enemmän.

Erityisesti jäseniä ovat mietityttäneet tilanteet, joissa vuosiloman sopiminen on sujunut aiemmasta poiketen tai siihen on tullut muutoksia loma-ajankohdan sopimisen jälkeen. Vuosilomiin liittyen KirVESTES 2022–2024 -sopimukseenkin on tullut muutamia uusia kirjauksia.

Milloin lomalle?

Lähtökohtaisesti vuosiloma tulee antaa siten, että lomakaudelle 2.5.–30.9. sijoitetaan vähintään 65 prosenttia ansaitusta lomasta ja loput annetaan lomakauden jälkeen siten, että edellisen lomanmääräytymisvuoden lomat on pidetty ennen uuden lomakauden alkamista. Tämän vuoden lomat tulisi siis olla pidettyinä ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tästä on kuitenkin lukuisia poikkeuksia. Työnantaja voi määrätä ”vanhan loman” annettavaksi myös siten, että loma on pidetty lomavuotta seuraavan syyskuun loppuun mennessä. Tämän poikkeuksen käyttämiseen tarvitaan kuitenkin perusteltu syy. Tyypillisin syy on epäilemättä pitkä virkavapaa, joka on estänyt loman antamisen aiemmin.

Työnantajan päätäntävalta vuosiloman sijoittamisesta ulottuu siis poikkeustilanteissa pisimmillään lomavuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun asti. Tämän jälkeen pitämättömistä lomista maksetaan lomakorvaus, jos niiden säästämisestä ei ole yksimielisesti sovittu. KirVESTES 2022–2024 -sopimuksen uuden kirjauksen avulla loman voi kuitenkin antaa tätäkin myöhemmin eli lomavuotta seuraavan vuoden joulukuun loppuun mennessä, mutta vain, jos asiasta on sovittu työntekijän kanssa. Esimerkiksi pidemmältä perhevapaalta palaavalle tämä saattaa olla hyödyllistä.

Työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta lähtökohtaisesti vähintään kuukautta aikaisemmin, mutta kuitenkin aivan viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Sekä lomakaudelle että sen ulkopuolelle sijoitettavat vuosilomajaksot annetaan yhdenjaksoisina, jollei yhdessä toisin sovita.

Entä jos jotain sattuu? – Vuosiloman siirtäminen

Vuosiloman siirtäminen on mahdollista muutamasta syystä. Ensinnäkin, vuosiloman siirtäminen on työntekijän oikeus, jos hän sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi. Jos siis sairastuu tai loukkaantuu tapaturmaisesti vuosiloman alkaessa tai aikana, koko lomaa tai sen osaa on mahdollista saada siirretyksi. Huomionarvoista on, että KirVESTES:n mukainen vuosiloman siirto on mahdollista ilman omavastuupäiviä.

Siirto-oikeuden edellytyksenä on, että siirtoa pyytää ilman aiheetonta viivytystä, eli käytännössä heti tultuaan työkyvyttömäksi. Jälkikäteen lomaa ei saa siirretyksi. Lisäksi siirtoon tarvitaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestä. Ja luonnollisesti edellytetään, ettei työkyvyttömyyttä ole aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta – tämä lienee yksi niistä harvoista KirVESTES-pykälistä, jota ei ole tarvinnut neuvonnassani onneksi koskaan soveltaa.

Kimurantimpi asia on vuosiloman siirtäminen tai keskeyttäminen työnantajan aloitteesta. Virka- ja työehtosopimuksemme mukaan työnantajan on mahdollista muuttaa vuosiloman ajankohtaa, kunhan sille on painava syy ja muutoksesta ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Olennaista on, että tämä on poikkeus, eikä siitä saa muodostua käytäntöä. Painavan syyn tulee tosiaan olla aito, eikä vaikkapa haluttomuus sijaistyövoiman palkkaamiseen ole riittävä syy. Erityisen painavasta syystä vuosilomaa voi saman sopimusmääräyksen perusteella siirtää kahden viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Esimerkiksi seurakunnan alueelle osuva suuronnettomuus tai muu vastaava saattaisi olla tällainen syy.

Loman keskeyttäminen

KirVESTES sisältää myös sopimuskohdan, jonka mukaan työnantajan on mahdollista keskeyttää viranhaltijan vuosiloma erityisen painavasta syystä. Vuosilomalain mukaan tällaisesta ehdosta saadaan sopia virkaehtosopimuksella tilanteissa, joissa loman keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen tai välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Suhtaudun suurella varauksella siihen, onko kirkossa mainitunlaista julkisen vallan käyttöä saati laissa säädettyjä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Neuvoisinkin ottamaan yhteyttä liittoon, mikäli työnantaja pyrkii keskeyttämään jo alkaneen vuosiloman.

Hyvää lomaa kaikille! Alkakoon se itse kullakin suunniteltuna ajankohtana ja sujukoon rauhallisesti ja ilman työhuolia!

Teksti Maarit Engström