Känner du igen grooming?

0
467

De anställda önskar mera utbildning för att känna igen sexuellt våld som riktar sig mot barn. Mest oro väcker grooming och situationer man sett på skriftskolor.

Man kan uppfatta sexuellt våld endast som sexuellt utnyttjande, men till det räknas också sexuellt störande och att locka till sexuella handlingar, alltså grooming. Enligt polisen är grooming på nätet så vanligt att barnen inre ens uppfattar det som ett brott.

Enligt en färsk undersökning upplever församlingens anställda att det är bra att veta om att man har en anmälningsskyldighet. Man anser också att utbildningen kring sexuellt våld mot barn och arbetsplatsens direktiv är otillräckliga. Av de som svarade ansåg 82,76% att de skulle behöva noggrannare direktiv och mera utbildning i frågan. Som möjliga utbildare nämndes i flera svar professionella i barnskydd och polisen. De anställda ville ha mera utbildning i bl.a. säkerhetskunskap och hur man kunde använda det i arbetsmiljön, hur man känner igen sexuellt våld och olika former av sexuellt våld, speciellt grooming. Man ansåg också att man skulle behöva utbildning i hur man kan närma sig de här frågorna och ta dem på tal samt hur man kan styra till hjälp.

Utbildning för hela personalen

Största delen av de som svarare upplevde att de till sin arbetsplats skulle behöva klarare verksamhetsdirektiv och allmänna linjedragningar kring anmälningspraxis. Enligt de som svarade skulle det behövas verksamhetsmodeller, i vilka också myndigheternas kontaktuppgifter finns med. En del av de som svarade berättade att det finns direktiv, men att de inte lyfts fram, eftersom man antar att alla vet om dem, trots att så inte är fallet. Man ansåg också att det skulle finnas behov av en konkret processbild, i vilken man skulle informera om rättigheter och skyldigheter: vem anmäler, till vem och vad händer efter att anmälan gjorts.

I svaren lyftes också fram att utbildningen skulle gälla för hela personalen, också ledningen. Enligt de anställda skulle alla behöva vara på samma linje, att bara oron för barnet räcker för att göra en anmälan och att utredningsansvaret om vad som hänt överförs till barnskyddet och polisen. Detta är stiftat också i barnskyddslagen.

Gränsfall inom skriftskolan

De anställda möter ofta i arbete så kallade gränsfall, när den anställda har svårt att bedöma ifall man borde ingripa. Speciellt inom skriftskolan kan man uppleva situationer med sexuellt kryddat prat eller närhet, lyftes fram i flera av svaren. Det kan vara svårt för den anställda att veta ifall alla de unga är med på situationen eller finns det någon som upplever beröringen ångestfull.

I svaren lyftes också upp de ungas sätt att prata, vilket skiljer sig från sättet att prata när de anställda var barn. Enligt svaren har man gripit in i situationer t.ex. genom att förbjuda eller genom att berätta varför man inte kan tilltala någon annan på något visst sätt. Dessutom har man i några enstaka svar berättat att man kontaktat polisen eller barnskyddet. 

Endast ett fåtal av de som svarat har berättat att de tagit upp frågan med sin förman eller gjort upp någon arbetsfördelning med sin arbetskamrat, så att den som upplevt sexuellt våld inte skulle bli ensam i situationen.

Behov av mera undersökningar

Det skulle vara enkelt att erbjuda de anställda utbildning på deras arbetsplatser gällande sådana frågor som de själva lyfter upp. I svaren lyftes också upp vikten av att dra upp gemensamma gränser och att ha en låg tröskel för att ingripa. Barnets bästa skall alltid komma först och var och en har en moralisk plikt att föra misstanken om sexuellt våld mot barn till myndigheterna. Dessutom är det viktigt att göra mera undersökningar i skriftskolmiljön och att också lyssna på de ungas erfarenheter.

I undersökningen kom också fram de anställdas egna erfarenheter av sexuellt ofredande, vilket skulle vara ett viktigt ämne för forskning.

VILKEN FORSKNING?

  • Undersökningen gjordes som en del av ett slutarbete vid Diakoniyrkeshögskolans Diakon-socionom (YH) examen.
  • Den förverkligades vid Lappo stifts församlingar i samarbete med kontaktpersonen för ofredande.
  • I undersökningen utreddes församlingens anställdas beredskap att känna igen sexuellt våld som riktas mot 7-16 åriga barn
  • De som svarade var diakoner, ungdomsarbetsledare, präster samt övriga som arbetar med 7-13 åriga skolbarn.
  • På förfrågan svarade 96 anställda

Text Amalia Rissanen och Elina Roivas 

Bilder Pexels