Kirkon konservatiivisuus heikentää alan vetovoimaa

0
565

KNT:n jäsenkyselyssä selvitettiin, mistä saadaan tulevaisuudessa työntekijöitä kirkon kasvatustyöhön. Kirkko näyttäytyy epävarmana työnantajana, jonka julkisuuskuva on negatiivinen ja palkka huono.

Alle 40-vuotiaiden vastaajien mielestä kirkon konservatiivisuudella on merkittävä negatiivinen vaikutus alalle hakeutumisessa. Myös kirkon sisäiset jännitteet vaikuttavat alalle hakeutumiseen.

Myönteiset kokemukset seurakunnan toiminnoista ja työntekijöistä ovat ohjanneet nykyiset työntekijät alalle. Kirkon kasvatuksen ammatteihin hakeutumiseen ovat vaikuttaneet työkokemus seurakunnassa ennen opintoja, sisäinen kutsumus, rippikoulukokemus ja halu vaikuttaa kristilliseen kasvatukseen.

Kirkon kasvatuksen ammattien kiinnostavuus perustuu siihen, että niissä tehdään työtä ihmisten parissa. Kirkon kasvatus- ja opetustyö on  merkityksellistä, vaihtelevaa ja monipuolista. Siinä voi kokea työn vapautta. Tärkeänä pidettiin myös nuorten oman toiminnan mahdollistamista ja kirkon tulevaisuuteen vaikuttamista. Näiden varaan voidaan tulevaisuutta rakentaa, jotta alalle saadaan jatkossakin työntekijöitä.

Opiskelijoiden rekrytoiminen alalle edellyttää uusia toimenpiteitä. Jotta tulevaisuudessa olisi korkeakoulututkinnon omaavia kasvatuksen asiantuntijoita, toimenpiteitä tarvitaan kaikilla organisaation tasoilla paikallisseurakunnasta kirkolliskokoukseen.

Opiskelijoiden kirkollista ammatti-identiteettiä ja seurakuntaharjoittelua pitää tukea monin tavoin. Vastaajista 93 prosenttia toivoo, että heidän seurakunnassaan olisi kasvatuksen virkoihin opiskelevia harjoittelijoita. Harjoittelijat sijoittuvat useimmiten pääkaupunkiseudulle tai oppilaitoksen läheisyyteen. Pienet ja etäällä julkisista yhteyksistä olevat seurakunnat kokevat jäävänsä oppilaitosten ja harjoittelijoiden katveeseen. Tähän löytyy ratkaisu molemminpuolisesta markkinoinnista. Harjoittelu- ja kesätyöpaikka on jokaiselle työpaikalle työnantajabrändin näytön paikka. Käytännön ongelmien (mm. asunto- ja matkakulut) ratkaisu on portti onnistuneeseen harjoittelijoiden rekrytointiin.

Seurakunnissa on monta ongelmaa samanaikaisesti. Harjoittelijoista, kesätyöntekijöistä ja viranhaltijoista on saatavuusongelma. Avoinna olevia virkoja on aiempaa enemmän. Kaikkiin virkoihin ei ole ollut päteviä hakijoita. Vastaajista 32 prosenttia toteaa, että heidän seurakunnassaan on jouduttu jatkamaan hakuaikaa kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi. Joka viides vastasi, että virka on jouduttu täyttämään epäpätevällä työntekijällä. Sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa on työvoimapula, joten kirkon kasvatuksen viroissa olevia on rekrytoitu näihin tehtäviin.

Virkojen rekrytointiongelmaan tarvitaan toimenpiteitä usealla tasolla. Tarvitaan uusia keinoja ja kestäviä pitkän ajan ratkaisuja, jotta tilanne saadaan muuttumaan. Nykytilanne on huolestuttava. Huolipuheen on muututtava konkreettisiksi toimenpiteiksi yhteistyöllä ja samansuuntaisilla toimilla. Kun jokainen tekee omalla paikallaan vähän enemmän, muutos on mahdollinen. Kunkin on tunnistettava oma roolinsa ja tekemisen paikka.

Teksti Arja Lusa