Hyvä ansiovertailu edistää oikeudenmukaisuutta

0
382

Huolellisesti laadittu ansiovertailu on iso etu työnhakijalle ja työnantajalle.

Liiton lakimiesneuvontaan tulee usein yhteydenottoja koskien virkaan valintaa. Valitsematta jäänyttä on saattanut jäädä arveluttamaan, onko valinnassa noudatettu perustuslain velvoitetta valita julkiseen virkaan hakijoista ansioitunein. Ensimmäiseksi kehotan näissä tilanteissa jäsentä pyytämään valinnan suorittaneesta seurakunnasta hakijoista laaditun ansiovertailun. Muitakin pyydettäviä asiakirjoja todennäköisesti tulee, mutta ansiovertailusta lähdetään liikkeelle.

Huolellisesti laadittu ansiovertailu on iso etu sekä työnhakijalle että -antajalle, koska se tarjoaa valintaa epäilemään jääneelle perusteluita sekä usein myös ajatuksia siitä, miten omaa osaamista voisi kehittää menestyäkseen muissa hauissa. Parhaimmillaan hyvä ansiovertailu myös vähentää prosessiriskiä, koska itse ainakin annan kysyjälle suoran mielipiteeni silloin, jos en usko valituksella olevan menestymisen mahdollisuuksia. Huolellinen ansiovertailu poistaa myös usein toistuvan menettelyvirheen, mikä itsessään on valitusperuste. Lukuisat virkavalinnat ovat kumoutuneet sillä perusteella, että ansiovertailua ei ole tehty tai se on tehty ilmeisen puutteellisesti.

Taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto

Perustuslaki velvoittaa valitsemaan ansioituneimman hakijan taitoa, kykyä ja koeteltua kansalaiskuntoa mitaten. Taidolla tarkoitetaan koulutuksella ja työkokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä puolestaan viitataan tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitekykyyn tai muihin vastaaviin tehtävän kannalta relevantteihin ominaisuuksiin.

Haastattelun merkitys korostuu henkilökohtaisia ominaisuuksia verratessa. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja, viran hoidon kannalta relevantteja ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Työnantajan etukäteen vahvistamat valintaperusteet – viran erityiset tarpeet – muodostavat kriteeristön, johon näitä ansioita suhteutetaan. Olennaista on myös pitää mielessä, että nämä ovat ainoat kriteerit, joilla hakijoita voidaan verrata ja joilla valintapäätös voidaan perustella. Huomioon voidaan siis ottaa vain seikkoja ja valmiuksia, joita työnantaja on edellyttänyt tai pitänyt lisäarvona viranhakuilmoituksessa.

Kärkihakijat erottuvat

Jos hakijoita on paljon, työnantaja voi karkeamman vertailun jälkeen rajata yksityiskohtaisen ansiovertailun varteenotettaviin hakijoihin. Ansiovertailu ei siis ole muodon vuoksi tehty tiivistelmä yksinomaan hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta, vaan valintaperusteet konkretisoiva, huolellinen ja tasapuolinen vertailu, jonka kautta kärkihakijat erottuvat. Se ei ole sidottu tiettyyn muotoon vaan olennaista on, että ansioita on aidosti ja tasapuolisesti verrattu ja esimerkiksi samantyyppiset ansiot on selostettu samassa laajuudessa.

Hyvästä ansiovertailusta erottaa taitavan rekrytoijan. Heille nostan hattua. Työnne edistää oikeudenmukaista työelämää.

Teksti Maarit Engström

Kuva Pexels