Tilläggsdagarna för den inkomstbundna arbetslöshetsdagpenningen försvinner gradvis – ersätts av en omställningsskyddsmodell för 55 år fyllda

0
310

Den lagändring som träder ikraft vid början av år 2023, ändrar på rätten till en tilläggsdag för arbetslöshetsdagpenningen för dem som fötts år 1963 och 1964 och rätten försvinner helt för dem som fötts 1965 och senare. Den ersätts med en förändringsmodell för 55 år fyllda. Förändringarna grundar sig på den målsättning som skrivits in i regeringsprogrammet att förbättra sysselsättningsgraden bland de äldre.

Den inkomstbundna dagpenningen betalas oftast för maximalt 300-500 dagar, beroende på den sökandes ålder och arbetshistoria. Dagpenningen kan också betalas efter att den maximala tiden uppnåtts som så kallade tilläggsdagar (sk. arbetslöshetsröret). Detta ifall den sökande uppnått en viss ålder före den maximala tiden uppnåtts och hen har samlat ihop minst fem år arbetshistoria under de senaste 20 åren.

Lagändringen som träder ikraft 1.1.2023 leder till att tilläggsdagarna gradvis slopas. För dem som fötts 1963 och 1964 höjs åldersgränsen med ett år per årsklass. Rätten till tilläggsdagar slopas helt för dem som fötts 1965 och senare. Detta betyder att förnyelsen i praktiken påverkar rätten till inkomstbunden arbetslöshetsdagpenning från år 2025, när de som fötts 1963 uppnått nuvarande åldersgräns, 62 år, för tilläggsdagar. År 2030 avslutas tilläggsdagarna helt och hållet.

FödelseårÅldersgräns efter förändringenHur lagändringen påverkar
1957–196061 årInga förändringar
1961–196262 årInga förändringar
196363 årÅldersgränsen stiger
196464 årÅldersgränsen stiger
1965-Ej rätt till tilläggsdagarRätten till tilläggsdagar slopas

Den nya modellen träder ikraft 1.1.2023. Omställningsmodellen är riktad till 55 år fyllda och består av en helhet, i vilken de som omfattas av skyddet har rätt till:

  • En omställningsskyddspremie som motsvarar en månads lön
  • En omställningsutbildning som räcker maximalt 6 månader och som är värd maximalt 2 månaders beräknad lön.
  • 5 dagar längre sysselsättningsledighet än vanligt

För att man skall höra till det nya omställningsskyddet krävs:

  • Att du blivit uppsagd av produktions eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller senare
  • Att du fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen
  • Att du före uppsägningsdagen, utan avbrott (eller med maximalt 30 dagars avbrott) varit anställd av samma arbetsgivare minst 5 år
  • Du har anmält dig som arbetssökande till TE-byrån senast 60 dagar från uppsägningsdagen.

Speciellt de som har långa uppsägningstider skall notera att man måste anmäla sig till TE-byrån redan före arbetslösheten börjar, eftersom 60 dagars gränsen börjar på uppsägningsdagen.

TE byrån granskar ifall man uppfyller kraven för omställningsskyddet och ger ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande till den som betalar ersättningen.

Omställningsskyddspremie

Omställningsskyddspremien söks från den egna arbetslöshetskassan. Ansökan kan sändas redan under uppsägningstiden eller senast inom 3 månader från det arbetsförhållandet upphört. Ifall du inte hör till kassan, kan du skicka ansökan till FPA. Omställningsskyddspremiens storlek är den samma oberoende av betalare. Omställningsskyddspremien motsvarar den beräknade lönen som den uppsagdas arbetsgivare betalat för en månad. Den beräknade lönen bestäms utgående från den lön som finns registrerad i inkomstregistret för de senaste 12 månaderna.

Arbetslöshetskassan betalar, enligt ansökan, omställningsskyddspremien till alla som uppfyller villkoren, som på uppsägningsdagen varit medlemmar i kassan, oberoende av ifall medlemskapets längd i kassan, på uppsägningsdagen, skulle räcka för dagpenning. Omställningsskyddspremien förutsätter inte arbetslöshet, vilket betyder att den kan betalas och ifall du genast får arbete hos en ny arbetsgivare.

Omställningsskyddspremien påverkar inte arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner, förutom utkomststödet.

Omställningsskyddsutbildning

Omställningsskyddsutbildningar räcker maximalt sex månader och dess värde motsvarar två månaders lön. Det är antingen TE-byrån eller ELY-centralen som skaffar utbildningen. Det är dock frivilligt att delta i omställningsskyddsutbildningen och man kan vägra delta utan att gå miste om arbetslöshetsskyddet.

Text Eija Puusa, De specialutbildades arbetslöshetskassa Erko

Bild Unsplash Luca Bravo