Inom kyrkan upplever 80 procent sin arbetsförmåga som god

0
425

Keva följer upp den offentliga sektorns välmående i arbetet genom en undersökning vartannat år. I undersökningen deltar anställda från kommunerna, välfärdsområdena, staten och kyrkan.

Enligt resultatet från undersökningen 2022 framgår att, samtidigt som de flesta offentligt anställda upplever sin fysiska arbetsförmåga som god eller utmärkt, försvagas de psykiska kraftresurserna inom många branscher.

  • Sedan år 2016 visar flera forskningar på att många upplever att den psykiska arbetsförmågan har försämrats. Problemen med den psykiska arbetsförmågan är vanligare i sådana arbeten som är krävande både fysiskt och psykiskt, och i vilka påverkningsmöjligheterna är små. Så här är det t.ex. inom småbarnsfostran och hälsovårdssektorn, berättar Laura Pekkarinen, forskningschef på Keva.

Forskningen visar dock på att man inom kyrkan till 80 procent upplever sin psykiska arbetsförmåga som god eller utmärkt. Skillnaderna mellan yrkesgrupperna är också små inom kyrkan.

Den upplevda psykiska arbetsförmågan har sjunkit stadigt.

63 procent upplever att arbetsklimatet är gott

Arbetslaget är en betydande kraftkälla för välmåendet i arbetet.

  • Inom den offentliga sektorn är man nöjd med arbetsklimatet. Nästan tre av fyra upplever arbetsklimatet som gott eller utmärkt. Nästan alla får stöd och hjälp i sitt arbete av sina arbetskamrater, men färre än hälften är av den åsikten att man inom arbetslaget öppet diskuterar frågor gällande den psykiska hälsan, påpekar Pekkarinen.

Inom den kyrkliga sektorn upplevde endast 63 procenta av de som svarat att arbetsklimatet är gott. Av de anställda på begravningsplatserna upplevde 18 procent och av de församlingsanställda 16 procent att arbetsklimatet inte var gott.

Man är fortsättningsvis nöjda med förmännen.

Enligt Pekkarinen är man fortsättningsvis lika nöjda med förmännens verksamhet som man var före Corona pandemin. Ungefär två av tre anställda inom välfärdsområdena och tre av fyra inom kyrkan samt tre av fyra av de statligt anställda är nöjda med förmännens arbete. Ännu flera än dessa upplever att förmännen är rättvisa och behandlar alla lika.

En undersökning gällande välmående i arbetet visar på att kunnande och känslan av att vara betydelsefull är viktiga kraftkällor. Den offentliga sektorns anställda upplever fortsättningsvis att det egna kunnandet är på en bra nivå i relation till det egna arbetet. Inom hela den offentliga sektorn upplevs det egna arbetet som viktigt och den upplevelsen har bibehållits från år till år. Tre av fyra offentligt anställda känner iver och arbetsglädje.

De unga saknar stöd

En undersökning påvisar att de ungas välmående i arbetet och arbetsförmåga inom den offentliga sektorn inte mera är på samma nivå som tidigare år. Det avvikande året var kanske ännu svårare än vanligt för en del av de unga och nya anställda i arbetslagen. Inom den kommunala och den statliga sektorn bedömde många förmansarbetet mera kritiskt än tidigare. Flera av de under 30-åriga anställda saknade stöd och hjälp av sina förmän och respons på hur de lyckats i arbetet.

  • Upplevelsen av förmannens stöd och hjälp har hållits på ungefär samma nivå som tidigare, säger Pekkarinen.

Förmansarbetet utmanas nu av flera förändringar. Coronapandemin, världsläget och de nya välfärdsområdena. Förmännen upplever nu också mera tidspress än den övriga personalen. Oberoende av detta har de anställdas bedömning av förmännen, i medeltal, inte försämrats.

Tillfredsställelse med förmanskapets ledarstil och hur jämlik och rättvis verksamheten är.

Källor: Forskningsrapport om välmående i arbetet inom den offentliga sektorn 2022. (Julkisen alan työhyvinvointi 2022 tutkimusraportti), På Kevas sidor finns forskningsledare Laura Pekkarinens video gällande forskningen centrala resultat.

Text Hanna Kärsämä | Bilder KEVA, Kyrkans bildbank / Juuso Westerlund