Den nya sexualbrottslagen skyddar unga

0
291

Sirkka Tapu arbetar med sexualfostran. Enligt henne är de unga mycket mera informerade än de vuxna.Gällande sexualbrott är det vi vuxna som behöver attitydfostran. T.ex. att gå med på något har förbryllat mera i de vuxnas värld.

På intervjudagen är Sirkka Tapu på väg till seminariet ”Ettei kukaan jää yksin” (≈ så att ingen blir ensam) i Tammerfors gamla kyrka.

– Jag verkar som planerare på centralen för barn och unga. Mina arbetsområden är verksamhet i en motorsmedja, förebyggande av utanförskap och sexualfostran. Utöver detta är jag med i utvecklandet av den nationella Saapas verksamheten, speciellt i KriisiSaapas verksamhet, berättar hon.

Just nu finns på Sirkkas bord att samla ihop material från den nya sexualbrottslagen samt att producera ett material av det, som kan användas inom ungdomsarbetet. På nätsidorna byggs det ett sakta växande materialpaket. På kommande är också stöd för tematiken kring sexualfostran.

– Som utbildad sexualrådgivare passar tematiken kring sexualfostran naturligt i mitt arbete.

Medvetenhet om lagförändringarna

– Inom hjälpledarutbildningen har jag undervisat i hur man möter mångfald i skriftskolarbetet, under föräldrakvällar om ungas sexualutveckling. Jag har också utvecklat innehåll för skriftskolans kärleksdagar och för skolbesök kring detta tema, berättar Sirkka.

Den nya sexualbrottslagen trädde ikraft från början av år 2023. Det är viktigt att också inom församlingsarbetet beakta de förändringar som kommit i den. Hjälpledarna, lägrens nattvakter och ledare för klubbar är i en maktposition i relation till de unga. Den lyfter skyddsåldersgränsen till 18 år, trots att de som har maktpositionen själva skulle vara under 18 år. Maktpositionen är för hjälpledare och nattvakter i kraft så länge som man konkret är på läger. Efter lägret normaliseras läget och lagen text ”gärningen är inte straffbar ifall den inte kränker målsägandes sexuella självbestämmanderätt och ifall det inte är stor skillnad mellan parternas ålder och mognad” träder igen ikraft.

– Sirkka betonar att denna lagtext är sådan att man, med det snaraste, borde få den för kännedom till alla som utför lägerarbete. Bäst skulle vara om de fick det före lägersäsongen, så att de kunde utbilda hjälpledarna och nattvakterna.

Gällande klubbledare är maktpositionen i kraft hela tiden när parterna deltar i samma klubbverksamhet.

Den tidigare lagen ansåg at sexuellt ofredande var beröring utan tillåtelse. Enligt den nya lagstiftningen är också verbala handlingar samt sexuellt färgade bilder eller skickande av bilder på könsorgan utan tillåtelse straffbara.

Enligt Sirkka är det också viktigt att, för de unga, betona att avsikten med lagen inte är att hindra ungas frivilliga sällskapande, då när båda parterna är ungefär av samma ålder och i samma utvecklingsskede.

– Man bör dock observera att barn under 12 år inte kan ge sitt samtycke till någon sexuell handling, dvs. man kan inte tillämpa reglerna om begränsning på deras sällskapande.

Också att föreslå är straffbart

De unga upplever olika slags sexuellt ofredande t.ex. på restauranger och på nätet. Sex mot ersättning är i de ungas värld sällan prostitution i klassisk mening, utan oftast situationer där en vuxen ber om en sexuell handling som ersättning för t.ex. biltransport eller köp av rusmedel eller någon motsvarande. Unga erbjuds också ofta märkeskläder, dataspel, telefoner eller annat värdefullt som ersättning för en sexuell handling. 

Den nuvarande lagstiftningen tar också kraftigare i dessa fenomen. Skyddsåldersgränsen stiger till 18 år och att föreslå sådant är straffbart. I dessa situationer inser inte alltid den unga att hen är ett offer för att brott, eftersom hen kanske själv har gått med på det, föreslagit det eller erbjudit en sexuell handling. Ansvaret är ändå alltid hos den vuxna.

Enligt Sirkka har de unga svårt att berätta om de här sakerna, eftersom de fått ersättning för det. Det skulle dock vara viktigt att ta det till tals, eftersom symptomet ses som ångest, oro, riskbeteende, nedvärdering av den egna kroppen och en ökande användning av rusmedel. 

– Det kan också vara så att den unga först långt senare inser att det i situationen fanns något opassande. Olika symptom kan kanske ses tidigare, men den unga kan inte kopla det till den situationen som varit.

Mängden anmälningar om ofredande växer

Unga har ofta en större insikt i t.ex. frågor kring kön och sexuell läggning än de vuxna har.

– Speciellt gällande sexualbrottslagstiftningen är det vi vuxna som behöver attitydfostran. Attityderna och fördomarna lam man sig av oss. T.ex. samtycke är ett tema som har lett till förvirring och frågor, speciellt bland vuxna.

I Sverige ledde förnyelsen av motsvarande lag till antalet fällande domar ökade med 75 procent. Man har förberett sig till motsvarande i Finland.

– Antalet anmälningar om ofredande kommer säkert att vara rätt stor och speciellt antalet anmälningar gällande bilder som sänts utan att mottagaren begärt dem, kan bli så stort att man inte kommer att kunna undersöka alla. I det fallet kan det till slut komma något slag av begränsning för vad som kallas för ofredande.

– Trots allt tror jag att lagens avsikt att stärka människors sexuellt självbestämmande och personliga integritet samt att skydda barns hälsa kommer att förverkligas.

De centrala förändringarna i lagen

I den förnyade lagen har man tydligt skiljt de frågor som gäller under 16 åringar till en egen helhet. Lagen har stiftats för att skydda vars och ens självbestämmanderätt och integritet.

  • Lagstiftning gällande sexualbrott mot under 16 åringar har skiljts från den lagstiftning som i huvudsak berör vuxna
  • Begreppet sexuellt umgänge vidgades.
  • Kännetecknen för våldtäkt ändrades till samtyckesgrund (Över 16-åringar).
  • Sexuellt ofredande är också andra gärningar än beröring.
  • Som nytt brott gällande vuxna är spridande av sexuella bilder.
  • Målsättningen med förnyelsen är att stärka människors sexuella självbestämmanderätt och personliga integritet samt barns hälsa.

Text och bild Eliisa Ala-Kuusisto