Kokemusasiantuntijuuden merkitys diakoniatyössä

0
697

Sosionomi (AMK), diakoniatyö- ja diakoniopiskelijat Anne Maria Halonen, Sini Kollan ja Anne Peltola tutkivat opinnäytetyössään kokemusasiantuntijoiden ja diakoniatyötä tekevien yhteisen työn merkitystä.

Työn tarkoituksena oli selvittää Helsingin Seurakuntayhtymän Varustamoilla tapahtuvan kokemusasiantuntijoiden ja diakoniatyötä tekevien työntekijöiden työparityöskentelyn hyviä käytäntöjä. Tavoitteena oli tehdä näkyväksi, millaista kokemusasiantuntijoiden ja heidän kanssaan työskentelevien diakoniatyötä tekevien työntekijöiden välinen yhteistyö on ja miten sitä voisi kehittää. Lisäksi haluttiin tuoda esille, millaista lisäarvoa kokemusasiantuntijoiden kanssa tehty työ antoi ja millainen merkitys kokemusasiantuntijoiden hiljaisella tiedolla oli. 

Yhteistyö ja kehittämiskohteet

Kokemusasiantuntijoiden ja työntekijöiden välinen yhteistyö nähtiin Varustamoilla diakoniatyötä täydentävänä resurssina. Kokemusasiantuntijoita kuvailtiin lisäapuna jo olemassaolonsa takia. Yhteistyön kehittämistoiveena oli kokemusasiantuntijoiden suurempi hyödyntäminen osana nykyisiä toimintoja ja myös kokemusasiantuntijoiden palkkaaminen osaksi työyhteisöjä. Yhteistyöhön liittyvä kehittäminen nähtiin työvoimaresurssia lisäävänä asiana. Kokemusasiantuntijat koettiin tärkeiksi työpareiksi työntekijöille erityisesti henkilökohtaisessa asiakastyössä ja kokoavassa toiminnassa.

Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä työ edellytti kokemusasiantuntijoiden kouluttamista ja heidän osaamisensa ja hyvinvointinsa ylläpitämistä. Koulutuksen puolelta toivottiin kokemusasiantuntijoiden ammatillisuuden ja työyhteisötaitojen kehittämistä. Kehittämistarpeena kokemusasiantuntijat mainitsivat erityisesti vuorovaikutusosaamisen vahvistumisen. Kokemusasiantuntijat toivoivat, että heitä ohjaavilla työntekijöillä ja koko työyhteisöllä olisi aikaa keskustella ja käydä läpi asioita heidän kanssaan. Keskusteluilla koettiin olevan sekä ohjauksellinen, että luottamusta ja avoimuutta edistävä merkitys.

Hiljainen tieto

Hiljaisen tiedon merkitys tuli esille osallistumiskynnyksen madaltumisena Varustamoiden ryhmätoimintaan. Työntekijän tulee osana omaa ammatillisuuttaan pitää tietynlaista etäisyyttä ohjaamiinsa ihmisiin. Kokemusasiantuntijalla taas oli oma kokemus ja eletty elämä hänen osaamisensa keskiössä. Tämä kokemus näkyi paikkojen ja palveluiden tuntemisena. Työntekijöille tämä toi myös kokemusasiantuntijan kanssa tehtävään työhön uusia kontakteja, joiden tavoittaminen ei olisi työntekijältä yksin välttämättä onnistunut.

Kokemusasiantuntijan kanssa koettiin helpommaksi lähestyä ihmisiä tilanteissa, joissa heille haluttiin tarjota keskustelu- tai muuta apua. Kokemusasiantuntijoiden kanssa tehty työ toi työntekijöille uusia näkökulmia ja herätteli ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Toimijoiden yhteistyö loi kohdattaville luottamusta kirkosta ja diakoniasta auttavana tahona. Kokemusasiantuntijat nähtiin myös eräänlaisina siltojen rakentajina eri yhteisöjen kesken. Hiljainen tieto oli kokemusasiantuntijuutta erilaisista haasteista ja olosuhteista, joita kokemusasiantuntijat olivat kokeneet ja miten he olivat niistä selvinneet.

Vahvistaa diakoniatyötä

Työparityöskentely toimii ammatillisen auttamisen rinnalla, jossa kansalaistoiminnan ja osallisuuden näkökulmasta kehitetään kaupunkidiakoniaa ja vahvistetaan kansalaisten osallisuutta ja toimijuutta Helsingin Varustamoilla. Kokemusasiantuntijoiden itsensä saama oikea-aikainen apu ja tuki olivat auttaneet kääntämään elämän suunnan, josta oli myöhemmin löytynyt apua ja tukea muille. Tämä oli vaatinut työntekijöiden ja työyhteisön lisäksi myös kokemusasiantuntijoiden motivaatiota muuttaa omaa tilannettaan ja olosuhteitaan. Kokemusasiantuntijat ovat kohdanneet elämänsä aikana monia ennakkoluuloja ja asenteita. Sen myötä heille on kehittynyt taito kohdata muita samassa tilanteessa olevia.

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan työparityöskentely on vaikuttava, merkityksellinen, tasavertaisuutta edistävä ja yhteistoiminnallinen työtapa. Diakoniatyön ja kokemusasiantuntijan työparityöskentelyn avulla voi kansalaisvaikuttamista toteuttaa erilaisissa diakoniatyön prosesseissa. Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan työparityöskentelyllä vahvistetaan diakoniatyötä, asiakkaiden toimijuutta ja dialogista osallisuutta. Työparityöskentelyllä voidaan vahvistaa myös ulospäinsuuntautuvaa vuorovaikutuksellista diakoniatyötä ja muuta kirkon toimintaa. Työparityöskentely myös vahvistaa tasa-arvoista ajattelua eri ihmisryhmien välillä, jossa tietoa ja osaamista jaetaan sekä löydetään uusia luovia ratkaisuja diakonisen työn toteuttamiseen.


Opinnäytetyö

”Mä oon tullut nähdyksi ja mua on otettu mukaan” – Kokemusasiantuntijuuden merkitys diakoniatyössä. Halonen, Anne Maria; Kollan, Sini; Peltola, Anne (2022)

Linkki: https://www.theseus.fi/handle/10024/782701

Teksti Anne Maria Halonen, Sini Kollan, Anne Peltola sekä Virve Valkeavuori, kirkon alan lehtori, Diakonia-Ammattikorkeakoulu

Kuva Unspalsh