KiTOS on opiskelijan ammatillisen kasvun tukena

0
335

Ammatti-identiteetin vahvistuminen on olennainen osa kirkon tehtäviin opiskelevien kasvua oman alansa asiantuntijoiksi. KiTOS-seminaari mahdollistaa pohdinnan tulevaisuudesta kirkon työssä.

Ammatti-identiteetti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten yksilö kokee itsensä ja oman paikkansa työyhteisössä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Uudet haasteet, koulutusmahdollisuudet ja ammatilliset saavutukset voivat vaikuttaa sen vahvistumiseen. 

On tärkeää, että ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia oppia uutta, osallistua ammattiyhteisöjen toimintaan ja saada tunnustusta ammatillisesta osaamisestaan. Tässä seurakunnat, oppilaitokset ja ammattiliitot ovat keskeisiä toimijoita. 

Seurakunnat ja kristilliset järjestöt tarjoavat tuleville kirkon työntekijöille ensikosketuksen kirkolliseen toimintaan ja yhteisöön. Opintoihin kuuluvat harjoittelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa ja reflektoida omaa rooliaan tulevina kirkon työntekijöinä. KiTOS-päivä on yksi paikka arvioida omaa paikkaansa tulevana kirkon työntekijänä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntija Jaakko Niiles, mikä on KiTOS-seminaari?

Asiantuntija Jaakko Niiles vastaa Espoon hiippakunnan KiTOS-seminaareista.

– KiTOS on lyhenne sanoista Kirkon Työhön Opiskelevien Seminaari. Seminaariin kutsutaan kaikki seurakunnissa työssäoppimisjaksonsa tai seurakuntaharjoittelunsa suorittavat opiskelijat. 

Mitkä ovat seminaarin tärkeimmät tavoitteet?

– Kannustaa opiskelijoita pohtimaan kirkon työtä, kutsumusta ja ammatti-identiteettiä. Seminaarissa on mahdollisuus syventyä kirkkoon työnantajana ja pohtia millaista osaamista työelämässä tarvitaan.

Vahvistaako KITOS opiskelijoiden ammatti-identiteettiä?

– Opiskelijapalautteen perusteella voidaan todeta, että KiTOS-seminaarilla on myönteinen vaikutus ammatti-identiteettiin. Opiskelijat arvostavat erityisesti seminaarin moniammatillisuutta, vertaisuutta ja mahdollisuutta pohtia omaa tulevaisuuttaan.

Mitä eväitä annatte opiskelijoille seminaarissa?

– Piispa Kaisamari Hintikka puhui kevään seminaarissa aiheesta ”onko kirkolla virkaa”. Hän korosti kirkon tarvitsevan erilaisia ammattilaisia, joista jokainen on osa globaalia Kristuksen kirkkoa. Osallistujat saivat jakaa harjoittelukokemuksiaan ja keskustella työnhausta käytännön näkökulmista. Sekä opiskelijat että työntekijät pitivät seminaaria innostavana.

Diakoniaopiskelija Sairi Suominen osallistui KiTOS-seminaariin Kuortaneen Haapaniemessä.

Sosionomi-diakoni-opiskelija Sairi Suominen, miksi osallistuit KiTOS -seminaariin?

– Aiheet vaikuttivat mielenkiintoisilta. Ajattelin saavani uutta tietoa ja uusia ideoita. Halusin myös tutustua hiippakuntakartanoon sekä pienten lasten äitinä saada pienen tauon arjesta ja päästä kerrankin valmiiseen ruokapöytään.

Mistä sait tiedon seminaarista?

– Sain tiedon työsähköpostiini. Seminaari oli tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo tehneet tai tulevat tekemään työharjoittelun jossain hiippakunnan seurakunnista.

Mitä odotit seminaarilta ja vastasiko se odotuksia?

– Odotin hyviä keskusteluja ja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Siksi olin hieman pettynyt, koska jäin kaipaamaan enemmän keskustelevaa työskentelyä. Oli myös harmi, että muita diakoniaopiskelijoita ei tullut seminaariin.

Miten seminaari vaikutti käsitykseesi seurakunnasta työpaikkana?

– Ilahduin, koska käsitykseni seurakunnasta hyvänä työpaikkana sai vahvistusta. Päällimmäiseksi minulle jäi tunne, että seurakunnan työntekijä saa olla oma itsensä ja että töissä saa olla myös hauskaa, kivaa ja rentoa.

Näetkö että seminaarista saa vahvistusta kirkollisen työntekijän identiteettiin?

– Kyllä. Minulle on tärkeää, että kirkon työntekijä nähdään tasavertaisena, erehtyväisenä ja tavallisina ihmisinä muiden joukossa. Työntekijöitä ei tarvitse eikä tule nostaa jalustalle.

Miten KiTOS-päiviä tulisi mielestäsi kehittää?

– Esimerkiksi siten, että jokaisen työalan edustajia olisi kertomassa omasta työstään seurakunnassa. Voisi olla myös harjoitteita ja vähemmän luentotyyppistä monologia. Ja lisää aiheisiin liittyvää vuoropuhelua.

Mikä tukisi kirkon töihin hakeutumista?

– Kirkko järjestää työntekijöille seminaareja, koulutusta, työnohjausta sekä muutakin apua ja neuvontaa. Näitä hyvän työnantajan ominaisuuksia voisivat kirkko, seurakunnat ja liitot tuoda enemmän ilmi. Kirkon töihin hakeutumiseen voisi auttaa kirkon näkyminen avoimena ja suvaitsevaisena työpaikkana.

Mitä annettavaa omalla ammattiliitolla olisi KiTOS-seminaariin?

– Liiton edustaja voisi vierailla seminaarissa ja kertoa ajankohtaisista työelämäasioista ja liiton asioista.


DTL ja KNT

Liitot ovat vahvoja     asiantuntijoita diakonian ja kristillisen kasvatuksen sektorilla. Ne pystyvät tukemaan parhaalla tavalla kirkon tehtäviin opiskelevia.

Liitot tarjoavat tietoa ja tukea, joka auttaa opiskelijoita hahmottamaan tulevaisuuden työmahdollisuuksia ja kehittämään omaa ammatti-identiteettiään.

Liittojen tarjoama edunvalvonta ja työoikeudellinen tuki sekä ammatilliset verkostot ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat opiskelijoita siirtymään kohti ammatillista uraa ja vahvistamaan ammatti-identiteettiä.

Opiskelijajäsenyys on maksutonta, liity nyt: www.dtl.fi www.knt.fi 


Teksti Henrik Ketola ja Marko Pasma

Kuvat Anni Rusi, Henrik Ketola, Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio