Mikromanagerointi on hanurista

0
159

Asiantuntijatyötä johdetaan vuorovaikutuksella ja luottamuksella. Pikkuasioihin puuttuminen ei siihen kuulu.

Pomo haluaa tietää koko ajan, mitä alaiset tekevät. Hän kyttää, vaatii selvityksiä ja puuttuu pieniin yksityiskohtiin suurten linjojen johtamisen sijaan. Kyse on mikromanageroinnista. Se on kontrolloivaa työkulttuuria, joka johtuu muun muassa luottamuksen puutteesta ja kyvyttömyydestä delegoida. Mikromanagerointi 

kuormittaa työntekijää, vie työn ilon ja tappaa luovuuden sekä tehokkuuden. Se vähentää työyhteisön hyvinvointia, psykologista turvallisuutta ja asioista puhumista ja on suuri syy työntekijöiden vaihtuvuuteen. 

Diakoniatyö on asiantuntijatyötä

Digitalisaation myötä kirkon työalat ovat muuttuneet ja asiantuntijuuden merkitys on korostunut myös diakoniatyössä. Asiantuntijoilta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, koska työhön kuuluu monien sidosryhmien kanssa työskentely. Useista työtehtävistä tulee suoriutua itseohjautuvasti ja samanaikaisesti omaksua laajoja tietomassoja sekä soveltaa niitä muuttuvassa työkentässä. Lisäksi tulee johtaa itseä ja kehittää omaa ammattitaitoa. Työ sisältää jatkuvia keskeytyksiä, jotka aiheuttavat työn pirstaloitumista ja altistavat kuormitustekijöille. Uudenlainen asiantuntijatyö tarvitsee uudenlaista johtamista. 

Miten asiantuntijatyötä tulisi johtaa? 

Työnantajalla tulee olla luottamusta työntekijää kohtaan, mutta hänellä on myös direktio-oikeus tehtäviin nähden. Hänellä on oikeus asettaa tavoitteita ja kriteerejä, antaa tehtäviä ja valvoa niiden toteutumista. Esimerkiksi perehdytys tai uuteen työtehtävään tai -välineeseen perehtyminen ovat tilanteita, joissa tiivis ohjaus on tarpeen. Asiantuntijatyötä saa ja pitää johtaa. Mutta miten?

Hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin edellytyksenä on avoin molemminpuolinen vuorovaikutus, johon liittyy odotusten kertominen, palaute ja luottamus. Tällä lisätään yhteisymmärrystä, jonka myötä saadaan selkiytettyä yhteistyön, päätöksenteon ja toimintavaltuuksien raamit. Hyvällä johtajuudella kannustetaan aloitteellisuuteen ja innovatiivisuuteen eikä alaisen energia kohdistu vain virheiden välttämiseen sanktioiden pelossa. Johtajuus on luotettavaa, kun toimitaan selkeillä, läpinäkyvillä ja johdonmukaisilla periaatteilla ja päätökset tehdään johdon linjausten mukaisesti eikä yksittäisten henkilöiden näkemyksiin perustuen. 

Luonteenomaista asiantuntijatyölle on riittämättömyyden kokemus, hallinnan tunteen menetys sekä vastuun kantamisen raskaus. Johtajan tehtävä on kuunnella, tukea ja kannustaa sekä antaa selkeät kriteerit riittävän hyville työsuorituksille ja antaa tunnustusta tehdystä työstä. Itsen johtaminen tarvitsee tuekseen työn hallinnan mahdollistavia rakenteita. Työtehtävien ja ajankäytön priori-

soiminen ovat keskeisiä keinoja selviytyä kompleksisesta ympäristöstä. Suunnittelutuki, priorisoinnissa auttaminen, häiriötekijöiden hallinta ja rajoittaminen sekä työn tekemisen mahdollistaminen työkokonaisuuksien mukaan ilman keskeytyksiä ovat merkittäviä johtamisen muotoja. 

Pomon palaute on tärkeää

Asiantuntijalla on usein kyky arvioida oman työnsä aikaansaannoksia ja työnsä laatua, mutta palaute on silti tärkeää. Esimies voi kokea, että asiantuntijan osaamisalue on itselle vähän vieras eikä siksi anna palautetta, mutta tämä voi johtaa vuorovaikutuksen heikkouteen, mikä heikentää työhyvinvointia. Johtajuutta ei pidä laskea sen varaan, että johdolla olisi paras osaaminen asiasisällöstä, vaan päätöksentekoa on syytä delegoida sinne, missä on ensiluokkainen asiantuntijaosaaminen. Johtajan ollessa mukana ohjaamassa ja tukemassa hän osallistuu itsekin toimintaan, mikä luo tasa-arvoista vuorovaikutusta. Johtajan tehtävä on hallita ja johtaa laajempia kokonaisuuksia, katsoa tulevaisuuteen ja ylläpitää organisaation kykyä toteuttaa perustehtäviään. Esihenkilö voi saada tukea muun muassa lisäkoulutuksesta, työnohjauksesta ja mentoroinnista. Johtamiselle tulee varata aikaa eikä se saa olla muiden tehtävien päälle tuleva lisätehtävä.

Lähteet:

Hermaala, Vilma: Johtamistyylien vaikutus asiantuntijatyön tehokkuuteen ja työhyvinvointiin, LUT-yliopisto, Jyväskylä, 2021 

Janhonen, Minna: Johtajuus tukee asiantuntijan ajanhallintaa, Aikajärjestys asiantuntijatyössä -hanke, Työterveyslaitos, 2017 

Malkamäki, Kirsti: Luottamuksen kehittyminen ja johtamisjärjestelmää koskeva uudistus: tapaustutkimus kaupan alan organisaatiosta, Itä-Suomen yliopisto, 2017 

Riuttala, Linda: Työn pirstaleisuus ja sen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa, Lapin yliopisto 2023 

Yle.fi: Janne Ahjopalo 16.5.2017: Väitös: nipottava ohjeistus ja tiukka valvonta aiheuttavat tehottomuutta työpaikalla 

Yrttiaho, Tuomo: Mikromanagerointi nakertaa hyvinvointia työpaikoilla, HS, 13.12.2021 

Teksti Tiina Heiskanen 

Kuva Pexels