Lägersäkerhet är långsiktigt och målinriktat arbete

0
23

Det är ett fantastiskt läger. Mitt livs bästa tid. Jag anar mina lägerkamrater. Det här upplevelserna är en kombination av många saker. Att utveckla läger- och utfärdsverksamheten är långsiktigt arbete, i vilket man tar hänsyn till både deltagarnas och de anställdas säkerhet.

För lägersäkerheten görs mycket arbete före lägret, under lägret och efter det. Lägersäkerheten bygger på ett mångprofessionellt samarbete och lägerarbetsprofessionalitet. Det är frågan om verksamhetens kvalitet och arrangörens ansvar.

Till lägerplaneringen hör personaldimensioneringen. Resurserna bestäms redan i samband med budgetplaneringen. Sökandet av och val av lägerplats kan inledas redan flera år före själva lägret. Det kan förutsättas flera år av arbete för lägersäkerheten och för att föra frågan till budgetstrategin.

Säkerheten betonas på ett särskilt sätt

Lägerverksamhetens säkerhet är inte skilt från annan verksamhet. Läger en av församlingarnas verksamhet, där fysisk, psykisk och andlig säkerhet betonas på ett särskilt sätt, eftersom man då också övernattar. Kyrkostyrelsen har redigerat ett omfattande direktiv En säker församling. Gällande säkert arrangerande av läger finns direktiv också på Säkerhets och kemikalieverkets (Tukes) hemsidor.

När församlingen är arrangör för läger och utfärder, ansvarar arbetsgivaren och de anställda gemensamt för säkerheten. Personaldimensioneringen är på lägerarrangörens ansvar. Till den anställdas expertroll hör beredningen av personaldimensioneringen, inklusive assistenter. På arbetsgivarens ansvar är att lyssna till experterna och att svara med en tillräcklig personal.

Personaldimensionering – mängd ersätter inte kvalitet

Personaldimensioneringen påverkas av lägerdeltagarnas antal och dessutom de specialbehov som behöver beaktas för att ett tryggt arrangemang skall kunna genomföras. Det påverkas av lägerdeltagarnas ålder, antal och fysisk och psykisk funktionsförmåga eller begränsningar, lägerplatsen omständigheterna som helhet. Då man fattar beslut om personalen skall man beakta också de anställdas kunnande och erfarenhet, speciellt när man är medveten om utmanande omständigheter. De fysiskt krävande omständigheterna kan vara både yttre omständigheter, men också deltagarnas bristande lägererfarenheter. 

Gällande assisterande personal ökar inte nödvändigtvis kvantiteten kvaliteten. Då helheten bedöms kan man inte förbigå tillstånds- och tillsynsverkets krav. T.ex. skall en badövervakare vara minst 18 år gamma. Yngre kan arbeta under övervakning av myndiga personer och hjälpa till, men de kan inte ha huvudansvar för lägerdeltagarnas säkerhet eller räddnings uppgifter.

Lägerchefen är säkerhetsansvarig

Arbetsgivaren utser för varje läger och utfärd en program- och säkerhetsansvarig, en lägerchef. Lägerchefens praktiska verksamhet är olika i olika församlingar. Målsättningen skall dock vara att chefen har en verklig möjlighet att utföra ett verkligt ledarskap i akuta och farosituationer.

Säkerhetsdokumenten tryggar inte ett säkert läger. Man måste regelbundet öva på första hjälp, ha brandövningar och öva ledarskap i räddningssituationer. Genom övningar ser man de kritiska punkterna, man gör en utbildningsplan för de punkter som kräver mera övning och kan på det sättet öka kunskapen. Dessutom är bokföringen över nära ögat-situationer riktgivande för utvecklingen av lägerplatsen för alla lägerdeltagare.

Krävande och belastande arbete

Enligt KNT:s förfrågan under hösten 2023 anses lägerarbete vara ett viktigt arbetssätt, men dess belastning beaktas inte tillräcklingt. Mest lyftes det upp bristen på vila och att hela tiden vara tvungen att vara observant. Av de som svarade ansåg 62 procent att det skulle vara viktigt med mera fritid för vila efter lägerarbetets påfrestningar. Då man planerar lediga dagar är det viktigt att flyttade lediga agar och ersättningen för lägertiden placeras så fort som möjligt efter lägret.

Lägerchefens ansvar betonas när lägerarbetarnas kunnande och lägerdeltagarnas lägervana är svaga. Enligt medlemsförfrågan är ersättningen för lägerchefen inte tillräcklig i relation till ansvaret (59%) och inte heller i relation till arbetsmängden (25%). Den nuvarande ersättningen 22,49 euro ersättning för lägerchefen ersätter inte för ansvaret och arbetsmängden som program- och säkerhetsansvaret.

Text Arja Lusa 

Bild Jyrki Kiukkonen

I lägerarbetet bör man beakta den anställdas förutsättningar

Arbetarskyddslagen (uppdaterad 1.6.2023) är väsentlig för att definiera hur man verkar för ett säkert och hälsosamt arbete, också i församlingarnas lägerverksamhet. De anställda har olika förutsättningar att klara av arbetet och förutsättningarna kan förändras under arbetskarriären, t.ex. med stigande ålder. Ofta är inte arbetarskyddets åtgärder tillräckliga och arbetsgivaren måste också i fortsättningen beakta arbetstagarens personliga förutsättningar, vilka också kan kräva personliga arbetarskyddsåtgärder, t.ex. så att arbetet formas enligt arbetstagarens förutsättningar.

För att definiera vad som behöver göras lönar det sig för arbetsgivaren att som stöd använda arbetshälsovårdens arbetsplatsutredning och åtgärdsförslag. Arbetsgivarens möjlighet att förverkliga personliga åtgärder påverkas naturligtvis av antalet anställda i församlingen. Åtgärderna får inte leda till att andra anställdas säkerhet eller hälsa riskeras. 

Arbetsgivarens skyldighet att observera preciserades, så att personliga åtgärder observerades i tillräckligt god tid. Senast i detta skede är det bra att, i samarbete med arbetarskyddet, diskutera hur man gör i den egna församlingen så att arbetsgivaren får reda på vilken belastning som riskerar den enskilda anställdas hälsa och vad som måste uppdateras.

Inte heller kvalitativa verksamhetsmodeller hjälper ifall de är gömda och man inte vet eller kan arbeta enligt dem, eller ifall verksamhetsmodellerna inte passar ihop. Det lönar sig att satsa på en process som ständigt förbättras.

Mera om ämnet:

https://ttk.fi/2023/06/01/tyoturvallisuuslaki-tasmentyi-tyonantajan-velvoitteet-tarkentuivat/
https://tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus
https://kuormitusvaaka.ttk.fi

Text Elina Ravantti, Työturvallisuuskeskus  

Bild Eemeli Kiukkonen