Förändringar i tjänstekraven

0
2379

I vår juridiska rådgivning återkommer ofta frågor kring förändringar i befattningsbeskrivningen. Får man ändra på befattningsbeskrivningen, hur mycket får man ändra på den, hur skall man gå till väga då man ändrar ifall tjänsteinnehavaren morsätter sig förändringen? Frågeställningarna är stora och svaren är alltid inte de som önskas.

Till arbetsgivarens arbetslednings rättigheter hör rätten att besluta om hur, var och när arbetet utförs. Mindre förändringar kan arbetsgivaren alltså besluta om redan med denna rätt. Gällande dem i tjänsteförhållande möjliggör tjänsteförrättningsplikten förändringar också i vidare bemärkelse än vad direktio rätten ger rättighet till. Detta beror på att en tjänst inte grundar sig på ett avtal, utan på arbetsgivarens ensidiga befattning i förvaltningen. Enligt kyrkolagens 6 kapitel 37§ kan beslutfattande myndighet för en tjänst, fatta beslut om förändringar i tjänsteförrättningsplikten ifall nyordning i verksamheten eller annan grund så förutsätter.

Väsentligt i proceduren är dock att tjänsteinnehavaren blir hörd då tjänsteförrättningsplikten förändras. Lagen förutsätter inte tjänsteinnehavarens godkännande, men denne skall bli hörd före beslutet fattas. Till god förvaltning hör naturligtvis också att ge tjänsteinnehavaren rätt att i god tid förbereda sig för hörandet, eftersom detta är en viktig möjlighet att påverka beslutsfattandet. T.ex. genom att komma med uppbyggande förslag på hur man på annat sätt kunde uppnå målsättningarna i omorganiseringen.

Rättigheten att ändra tjänsteförrättningsplikten har dock sina begränsningar. Ifall nyordningen skulle innebära så stora förändringar i arbetsuppgifterna att man kan se att innehållet är en ny tjänst, skall den befintliga tjänsten dras in och en ny tjänst inrättas. Då man inrättar nya tjänster begränsas kreativiteten av behörighetsvillkornen, vilka man inte kan förbigå genom att sammanslå olika tjänster eller genom att ogrundat använda sig av tidsbundna tjänsteförhållanden. Då man förändrar innehållet i en befintlig tjänst lönar det sig också att hålla i minnet arbetslagstiftningen. Eftersom förändringarna nuförtiden närmast gäller utökandet av arbetsuppgifter, lönar det sig att minnas kravet på att ge tillräcklig utbildning för de nya uppgifterna samt frågor kring arbetarskyddet. Arbetarskyddslagen kräver bl.a. att arbetsgivaren skrider till åtgärder ifall belastningen på arbetstagaren riskerar att bli för stor.

En helt annan fråga är sedan hur en sådan förändring påverkar lönen. Ifall dessa frågor är aktuella för dig och du har frågor, ta kontakt med förbundet.

Du kan sända aktuella frågor till juristen på adressen tiina.laine@dtl.fi eller arja.lusa@knt.fi.

Text Maarit Laurikainen