Aura Hietala tutki opinnäytetyössään psykoosin sairastaneiden kokemuksia hengellisyydestä ja sen vaikutuksista hyvinvointiin.

”Eihän ihmisellä muuta pohjaa ole elämässä, viime kädessä. Kun ystävä voi jättää ja pettää, eikä ihmisiin voi turvautua, Jumala jää turvaksi.”

Näin kuvaili eräs psykoosin kokenut hengellisyyden merkitystä itselleen. Psykoosi on kokemus sisäisestä kaaoksesta, kaiken epävarmuudesta ja usein toisten pahantahtoisuudesta ja epäluotettavuudesta. Joillekin psykoosin kokeneille hengellisyys toimii keinona löytää olemassaoloon merkityksellisyyttä, suojaa ja ymmärrettävyyttä. Toisaalta sen koettiin tuovan myös ahdistusta.

Tutkin syksyllä 2015 valmistuneessa opinnäytetyössäni psykoosin sairastaneiden kokemuksia hengellisyyden merkityksestä sekä vaikutuksista hyvinvointiin. Laadullisen tutkimuksen aineistossa oli 13 tutkittavan teemahaastatteluja ja kirjoitelmia. Tutkittavat saivat itse määritellä, mitä tarkoittivat hengellisyydellä. Suurimmalle osalle se tarkoitti kristinuskoa.

Useimmille hengellisyys oli perustava osa elämää. He kuvasivat hengellisyyden mahdollistavan täyttymyksen, mielihyvän, tarkoituksen, ihmisyyden mer-kityksellisen toteutumisen ja suhteessa olemisen kokemuksia.

Tutkittavat kuvasivat usein, että hengellisyys merkitsee suojaa ja turvaa. Se tuo kokemuksia psyykkisestä tuesta, levon mahdollisuudesta, arvokkuudesta, toivosta, eheytymisestä, syyllisyydestä vapautumisesta, ohjauksesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa asioihin. Hengellisyys ikään kuin suojeli minuutta ja toi voimavaroja elämään, mikä mahdollisti kokemuksen suojatusta olemassaolosta. Hengellisyyden kuvattiin tarjoavan selitysmalleja ja vastauksia eli mahdollistavan ymmärrettävää olemassaoloa.

Hengellisyys toi myös kärsimystä ja ahdistusta. Esimerkiksi väärä jumalanpelko, epäilykset ja toisten uskovien jyrkkyys tai vallankäyttö kuormittivat ja pelottivat.

Hengellisyyden vaikutukset hyvinvointiin kuvattiin sekä tukeviksi että kuormittaviksi. Esimerkiksi uskoontulo saattoi olla kipeä todellisuudentajua horjuttava kokemus tai ihana kokemus rakkaudesta ja vapaudesta. Hengellisyyden positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin kuvattiin enemmän.

Tutkimukseni perusteella ainakin osa psykoosiin sairastuneista kokee hengellisyyden hyvin tärkeäksi asiaksi ja vointiin vaikuttavaksi tekijäksi. Eksistentiaaliset tarpeet ja hengelliset teemat voivat olla psykoosin yhteydessä voimakkaasti esillä. Niiden jonkinasteinen käsittely hoidossa saattaisi olla perusteltua, mutta hengellisten interventioiden hyödyistä kaivataan lisää tutkimusta.

Aura Hietala sai Diakonian tutkimusseuran Sivellin-palkinnon 2015 valmistuneesta opinnäytetyöstään ”Jumala ei kaipaa small talkia”.