Voimauttava valokuva vei voittoon

0
3692

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtajisto myönsi KirTEKO 2017 -kilpailun ensimmäisen palkinnon Haminan seurakunnalle. Seurakunta palkittiin hankkeesta, jossa se kehitti työyhteisöä ja laati yhteisen strategian hyödyntäen Voimauttavan valokuvan -menetelmää.

– Aloitin Haminassa kirkkoherrana 2014. Kun haastattelin työntekijöitä huomasin, että meiltä puuttuu strategia. Havaitsin työyhteisössä myös eriarvoisuutta. Perustehtävän sanoittaminen oli ajankohtaista, Juha Tanska aloittaa.

Hän päätti hyödyntää Vova-menetelmää, jonka perusteena on muun muassa toisen arvokkaana näkeminen ja näkyväksi tekeminen.

Työprosessi eteni jouhevasti. Tanska esitteli menetelmän työntekijöille omassa kokouksessa ja valtuutetuille toisaalla.

– Yhteistuumin lähdimme liikkeelle luomaan strategiaa ja kehittämään työyhteisöä. Rinnalla kulki Kevan materiaalista saatu tietopohja työyhteisöhaastatteluista. Käytössä oli myös Jäsen 360 -aineisto. Lisäksi tutustuimme luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimintaympäristöaineistoon ja peilasimme sitä vasten, miten kohdata seurakuntalaiset.

Tanska vakuuttui toiminnallisista menetelmistä. Ne taipuvat hyvin strategian tekemiseen.

– Vova on voimakas väline. Olennaista on ymmärtää, ettei kyse ole valokuvauksesta vaan toisen arvostavasta kohtaamisesta. Ketään ei tule pakottaa prosessiin esimerkiksi sosiaalisen ryhmäpaineen takia, hän tähdentää.

Projekti eteni oman työ kuvaamisella työtiimeissä ja arvopohjan läpikäymisellä. Työskentely jatkui yhteisellä seminaarilla valtuutettujen kanssa.

– Mietimme perustehtävää Haminan seurakunnassa. Tiimit lähtivät kuvaamaan kaupungille aihetta, jota seurakuntalaiset kommentoivat Facebookissa. Seuraavaksi työntekijät pohtivat, miten haluavat tulla näkyväksi omassa työssään.

Prosessin tuloksensa syntyi tiivis, kaksisivuinen strategia, jota täydennetään tarvittaessa.

– Työskentely koettiin antoisana niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden osalta. Oli palkitsevaa nähdä yhteisöllisyyden korostuminen ja seurakunnassa toimivan taitavan joukon monipuolinen osaaminen.

Kirkossa Vova-kursseja vetäneen Kimmo Hurrin mukaan menetelmän käyttö on seurakuntatyössä laajentunut.

– Olen pitänyt menetelmää enemmän esillä kahdenkeskisissä tapaamisissa. Syvälle meneviä prosesseja on harvassa. Vova vaatii aikaa aivan eri tavalla kuin normaalit sielunhoitokeskustelut. Talvella 2017 pidin yhden ryhmän, jossa hyödynsin menetelmää. Mahdollinen uusi ryhmä on herättänyt kiinnostusta, Hurri kertoo.

Haminan saama palkinto oli ilouutinen, joka antoi voimia kokeilla menetelmää rohkeammin.

– Pitäisi uskaltaa lähteä mukaan prosesseihin, joiden lopputuloksesta ei itsellä ole mitään tietoa etukäteen. Tässä kysytään luottamusta siihen, että on olemassa Jumala joka toimii meistä huolimatta.

– Nuoriso- ja diakoniatyössä on käytetty Vova-menetelmää perustyössä. Se taipuu hyvin myös strategian toteuttamiseen, Juha Tanska sanoo.


Mikä menetelmä?

• Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä.

• Sitä voidaan käyttää esimerkiksi työyhteisöjen kehittämisessä, yhteisötaiteessa tai perheissä perheenjäsenten keskinäisen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen parantamiseen.

• Keskeistä on näkyväksi tuleminen ihmisen itse määrittelemällä tavalla.

• Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista.

(www.voimauttavavalokuva.net)


Teksti Kevan tiedottaja Riitta Säteri