TESER OM FILOKSENI – samtal om kyrkans människorättsarbete

0
1624

Under sommaren 2017 slog människor, som fått nekande asylbeslut, läger vid Helsingfors järnvägsstation. I anslutning till den här diskussionens teologiska övervägning föddes sammanställningen av teser, teser om filokseni (Teesejä Filokseniasta).

Människorättsdiakoni känns kanske som ett stort ord för dem som ödmjukt arbetar med de allra svagaste, men kanske de anställda inom kyrkan som arbetar med de ny-papperslösa kan känna det som deras eget. Att arbeta med människorättsfrågor är ofta målmedvetet påverkningsarbete – inte endast för att hjälpa enskilda individer, utan också för att förändra rådande strukrurer.

Dessa tre teser är från vårt slutarbete: Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä. (Frihetens teologi på nätet: Rapport om hur kyrkans teser kring människorättsteologi föds).

Kyrkan bör våga ifrågasätta, ta ställning och försvara de svagaste

Människorättsteologin fick i Helsinfors under år 2017 ett nytt och levande verksamhetsfält genom assylsökandes, dygnet runt demonstration Right to Live, vilken protesterade mot Finlands regering och myndigheter, för att systematiskt försämra assylsökandes ställning. De beslut som regeringen då fattade kan i dag ses som de ny-papperslösas växande antal och växande behov av hjälp. Som hjälpare har kyrkan en särskild roll i att lappa över den officiella hjälpen. Att ämnet för vårt slutarbete blev att hjälpa de papperslösa berodde på att vi, mitt i all kritik mot kyrkan och tvister inom den, ville försvara det arbete kyrkan utför. Vi var också intresserade av det politiska beslutsfattandet och medias inverkan på den allmänna attityden och stämningarna. Vi ville ta del i den diskussionen genom att publicera fem teser, vilka förde samman kyrkans lära och den aktuella debatten.

Allas nöd har lika värde och är gemensam

Teserna, och deras bibliska och aktuella grunder, kan vem som helst läsa på teesinurkka.fi. Arbetets rapportdel, Vapautuksen teologia verkossa (Frihetens teologi på nätet) öppnar med ett etnologiskt forskningsgrepp från vilka utgångspunkter teserna föddes, då man följde med de asylsökandes mera ansträngda situation.

I åsiktsyttringen, förverkligad molnpedagogiskt, delade lutherka och ortodoxa kyrkornas anställda gemensamt kreativt, anonymt en intressant process. Genom arbete i grupp fick man ihop djupt professionella synvinklar bakom teserna. Att ekumeniskt arbeta för en gemensam sak var ett fint exempel på när kristna går samman i viktiga frågor. Att verka enhälligt lyftes också fram som en av teserna. Goda resultat beror helt på att man arbetar gemensamt.

Arbeta tillsammans, undvik splittring lev enhälligt

Diskussionen om tron roller och gränser i vårt samhälle sker till stora delar genom media, vilket betyder att en väsentlig del av vår tids trosgranskning är media diskussion och artiklar. Bland de mest intressanta upptäckterna var också att de flesta som gav ut nyheter om trosfrågor var journalister utan utbildning i trosfrågor, vilka lätt ger ut fel information och budskap. Kyrkan och dess anställda får då ett viktigt ansvar att modigt hålla fram budskapet och själv komma med nyheter, för att gör kristen godhet synlig i varje dags verksamhet.

Teserna: http://www.teesinurkka.fi
Slutarbetet: https://www.theseus.fi/handle/10024/141196

————————————————————————————————- 

Pensel-priset

Sällskapet för Diakonal forskning  belönar årligen ett diakonalt slutarbete med Pensel-priset. År 2018 gavs det till Petrina Laines och Katja Vilponens arbete

Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

—————————————————————————————————-

Källa: dts.fi/sivellin/
Text: Katja Vilponiemi, Ordförande för Helsingfors Diakonissanstalts Hoiva Oy