Deöverskuldsattas hjälpare i nätverk

0
1540

Betalningsanmärkningar är nu vanligare än någonsin tidigare och en halv miljon människor har någonting för urmätning. Bekymren om den allvarliga situationen väckte hjälparna till nätverk.

– Avsikten med TOIVO projektet var att samla observationer, lyckanden och arbetsredskap samt erfarenhet om att arbeta tillsammans och kunskap, berättar projektkoordinator socionom-diakon (högre YH) Maria Rumpunen.

Toivo-projektet arrangerar dag då de som arbetar på Åbo området kan träffas. Dagen går under namnet Ekonomikafé

– Målsättningen är att bekanta sig med den andra aktörerna, dela erfarenheter och stärka servicen på området. Ekonomicaféet har nått ut till en stor grupp professionella, men konceptet måste ännu filas på, för många har inte tid att lösgöra sig från arbetet, funderar Rumpunen.

Informationsutbyte i olika delar av landet

Resultatet av samarbetet mellan de professionella inom social- och hälsovården i Åbo och ST. Karins förs också ut till övriga delar av landet. Samtidigt byts också information om hur man löser de ekonomiska problemen i andra delar av Finland. Utbildningarna är gratis för församlingarna.

– Jag har varit i Uleåborg och i Esbo och presenterat Toivo projektet. Garantistiftelsen har två områdesutbildare, vilka ger utbildning lösningsmöjligheter i ekonomi- och skuldfrågor, i första hand åt professionells och frivilliga inom församlingarna och organisationer. Dessa ekonomikunniga har också tagit med den kunskap man fått från diskussionerna och erfarenheterna i Åboregionen, berättar Rumpunen.

Viktigt att möta

Det tvååriga projektet börjar vara på slutrakan. Ekonomifrågornas self-help guide har nu fått sitt första version.

– Den har gjorts tillsammans med aktörerna i Åbo. Guiden är nu för utvärdering hos dem och deras klienter. Utgående från responsen utvecklas den ännu på nytt. Hoppeligen blir den en lätt läsbar och sådan att den fungerar på riktigt, säger Rumpunen.

– Man har också rett ut serviceaktörerna , men hur den skall se ut arbetar man ännu på. Väsentligast anser jag är mötena, när de som ger ekonomisk handledning kan träffas och bekanta sig med varandra. I någon form har alltså servicekartan förverkligats live, fortsätter Rumpunen.

Betydelsen av samarbete

I och med Toivo projektet har betydelsen av samarbete vuxit. Enligt Rumpunen har det bästa med processen varit att man träffats, ställt direkta frågor till de professionella, men också de gemensamma suckarna i svåra situationer.

– Det har varit fantastiskt att de anställda från FPA, socialsidan, privata och organisationer vara ivriga att få hjälpa. Ännu mera borde vi fundera på  hur vi kommer oss till det gemensamma bordet för att tillsammans fundera på lösningar, gläder sig Rumpunen.

—————————————————————————————————

Vadå TOIVO?

  • År 2018 startades ett tvåårigt projekt gemensamt för Garantistiftelsen och Åbo och St. Karins församlingar. Avsikten med projektet var att söka lösningar på ekonomiska problem och att ge mod åt de professionella att ta upp problemen till diskussion i ett tidigt skede.
  • Under projektet gjordes en servicekarta över de aktörer som hjälper i ekonom- och skuldfrågor. Utöver kartan förds en self-help guide, i vilken man samlar råd och direktiv för olika ekonomiska situationer.
  • Utgångspunkterna för projektet finns i diakoniarbetare Satu Pietiläs banbrytande samhälleliga verksamhet. Hon har främst arbetat bland arbetslösa, men också bland bostadslösa och rusmedelsmissbrukare. Pietilä har under sin långa arbetskarriär konstaterat man får de bästa resultaten med gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna.

————————————————————————————————–

Text Eliisa Ala-Kuusisto
Bild Miika Manninen