Ett avtal föddes – arbetet fortsätter

0
310

Förhandlingarna som inleddes i december 2022, gällande löneförhöjningarna 2023, avslutades i mitten av januari som resultatlösa. Efter det här förhandlade avtalsparterna om hela paketet, dvs. löneförhöjningarna, övriga avtalsöverenskommelser och avtalets längd.

Man uppnådde ett förhandlingsresultat i slutet av februari och vare sig det behövdes varken riksförlikningsman eller konfliktåtgärder.

Det tvååriga avtalet omfattar löneförhöjningar för detta år och nästa samt förbättringar gällande familjeledigheterna. Dessutom görs förändringar i tabellen för erfarenhetstillägg i det allmänna lönesystemet, vilket lyfter den personliga lönedelen för de tjänsteinnehavare och månadsavlönade som är i början av den kyrkliga karriären. I avtalet har också avtalats om att man under detta år fortsätter arbeta på den modell med vilken man strävar efter att säkerställa kyrkans konkurrenskraft. 

Anne Mikkola, JUKOs förhandlingschef

Avtalade löneförhöjningar

Lönerna stiger med två allmänna löneförhöjningar. I det allmänna lönesystemet lyfte en allmän löneförhöjning 1.4.2023 grundlöner och kravgruppernas minimilönetabell med 5 procent. I detta sammanhang förblir prestations- och erfarenhetstilläggen på samma nivå som tidigare, förhöjningens stimulanseffekt är i medeltal 4,5 procent. I övriga lönesystem höjde den allmänna förhöjningen lönerna 1.4 med 4,5 procent.

Den andra avtalade allmänna förhöjningen höjer lönerna i alla lönesystem 1.2.2024 med minst 2,5 procent. I avtalet ingår inte lokalt avtalade förhöjningar.

Det allmänna lönesystemets nya trappa för erfarenhetstillägg

Trapporna för erfarenhetstillägget är från 1.9.2023 tre, fem, tio och femton år. Det nya erfarenhetstillägget vid tre år motsvarar till miniminivån nuvarande erfarenhetstillägg vid fem år. Nuvarande erfarenhetstillägg vid fem år höjs i början av september och kommer i fortsättningen på samma nivå som någonstans mellan fem och tio år. Erfarenhetstilläggen vid tio och femton år förändras inte. 

JUKOs målsättning vid förhandlingarna var att alla möjliga medel för löneförhöjningar används för sådana lönedelar som har en bestående betydelse för löntagaren och inte är av engångskaraktär. Här lyckades vi helt enligt målsättningarna.

Betydande förbättring i familjeledigheterna

Avtalets mest betydande textförbättring är en god nyhet för barnfamiljer, då det nu också gäller för kyrkans anställda ätt båda föräldrarna har avlönad föräldraledighet i 32 dagar, i stället för tidigare 18 dagar. (Förändringen gäller föräldrar vars bar har fötts 1.3.2023 eller efter det. För barn födda tidigare gäller bestämmelserna i KyrkTAK 2022-2024).

Utöver detta får den förälder som föder fortsättningsvis en avlönad graviditetsledighet på 40 vardagar.

En förbättring av lönekonkurrenskraften i siktet

Avtalsparterna fortsätter enlig det som tidigare bestämts i kyrkan tjänste- och arbetskollektivavtal med en modell där man strävar efter att förbättra kyrkans lönekonkurrenskraft. Som en del av arbetet granskar man eventuella eftersläpningar i lönesättningen och också gällande arbetsavtalsvillkor. Betydelsen av löneeftersläpningarna förhandlas före den 30 november. Förhandlingsresultatet förverkligas i samband med avtalsgranskningarna 2024.

Grunden för löneförhöjningsmodellen 2024 är: en allmän förhöjning på minst 2,5 procent åt alla kyrkans löntagare, men enligt förhandlingarna före utgången av november kan förhöjningsnivån ännu stiga.

Utgående från redan gjorda utredningar kan man se att, trots det rätt goda förhandlingsresultatet släpar kyrkans löner efter de kommunala. Avtalsresultaten för kyrkan och välfärdsområdena omfattar fleråriga löneprogran, vilka ökar löneskillnaderna ännu mera. Detta har också arbetsgivarparten medgivit.

Ifall man inte kan ändra på riktningen, kommer kyrkan rekryteringsutmaningar att tillspetsas ännu mera. Frågan är inte mera endast dragningskraften, utan också frågan om att hålla kvar anställda. Det är sannolikt att man inte kan korrigera allting i samband med löneförhöjningarna 1.2.2024, trots att man kunde få till någon ”eftersläpningspott”. Enligt JUKO skulle också kyrkan behöva ett flerårigt löneprogram, vilket också skulle möjliggöra en mera helhetsmässig utveckling av lönesystemet.

Lönesystemet skall följas aktivt

Trots att avtalsparterna fortsätter förhandlingarna under avtalsperioden, får man inte, på lokalplanet, bli och vänta på eventuella kommande avtalsförändringar och förhöjningar. Tjänste- och arbetskollektivavtalets bestämmelser skall följas aktivt, bl.a. genom att hålla befattningsbeskrivningarna uppdaterade. Trots att avtalslösningen inte innehåller någon lönepott som skall förhandlas om lokalt, är det möjligt att på lokalplanet utreda och korrigera sådana när de uppstår.

Text Anne Mikkola, JUKOs förhandlingschef

Bild Pexels